VIRASTO

Laillisuuden valvonta

""

Hätäkeskuslaitoksen toiminta valtion viranomaisena perustuu lakiin. Viranomaisen on noudatettava kaikessa toiminnassaan lakia. Sen on myös pystyttävä osoittamaan, että laki toiminnassa toteutuu. 

Viraston laillisuutta valvotaan Hätäkeskuslaitoksen omalla laillisuusvalvonnalla. Laillisuusvalvonta on muista toimintayksiköistä riippumaton toiminto, joka toimii puolueettomasti viraston päällikön ohjauksessa. Laillisuusvalvonnasta vastaavat virkamiehet varmistavat, että viraston toiminta ja talous on laillista ja tuloksellista. Lisäksi he huolehtivat muun muassa kanteluiden käsittelystä, laillisuusvalvontatarkastuksista, henkilötietojen käsittelyn valvonnasta sekä tutkintapyynnöistä. 

Myös jokainen esihenkilö valvoo toiminnan laillisuutta. Esihenkilöt huolehtivat alaistensa päivittäisestä valvonnasta, tarkastustoiminnasta ja toiminnan asianmukaisesta dokumentoinnista. Esihenkilöiden on puututtava mahdollisiin epäkohtiin sekä lain, ohjeiden, hyvän hallinnon tai virkamiestavan vastaiseen toimintaan. 

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti hyvän hallinnon vaatimuksista ja virkamiehen velvollisuuksista. Jokaisen virkamiehen velvollisuutena on tietää omaa työtään koskevat säädökset, jotta toiminta olisi hyvän hallinnon mukaista.  

Kantelut ja palautteet

""

Oikeus hyvään hallintoon on Suomessa perusoikeus. Siinä korostuvat puolueettomuus, yhdenvertaisuus, huolellisuus, asianmukainen käytös sekä kielelliset oikeudet. Huonoa hallintoa ovat esimerkiksi viranomaisen menettelyn hitaus ja toimien viivästyminen, yhteydenottoihin vastaamatta jättäminen tai huono käyttäytyminen. 

Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta voi tehdä hallintokantelun, mikäli kokee, että menettely on ollut   lainvastaista. Laillisuusvalvonta tekee selvityksen jokaisesta kantelusta.  Kantelumenettelyssä virkamiehelle voidaan antaa esimerkiksi hallinnollista ohjausta, kuten kiinnittämään huomiota lainmukaiseen toimintatapaan Kantelumenettelyssä voidaan myös todeta toiminnan olleen lain ja ohjeiden mukaista.  Hätäkeskuslaitos tekee virkamiehestä tutkintapyynnön poliisille, jos virkamies on vakavasti toiminut vastoin lakia.

Kansalaisilta, viranomaisilta ja henkilöstöltä saatua palautetta käytetään hyväksi viraston toiminnan kehittämisessä, koulutusten suunnittelussa sekä laadunvalvonnassa.

  • Oppiminen jatkuu työuralla

    Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa. Asiantuntija Pia Latva kertoo, että hätäkeskuspäivystäjän ammatissa oppiminen jatkuu koko työuran ajan toimintaympäristön muuttuessa.

  • Työpäivä päivystyssalissa

    Ylipäivystäjä Aapo Asumaniemi kuvailee, mitä kaikkea hätäkeskuspäivystäjän työpäivään sisältyy. Onnistunut elvytys, päivystäjän toimien ansiosta kiinni jäänyt rikollinen, tulipalon alkusammutus, joka estää isommat lisävahingot, onnistunut synnytyspuhelu ja vastasyntyneen itku luurin toisessa päässä. Siinä muutamia esimerkkejä, joiden takia tätä työtä on varsin hienoa tehdä. 

  • Hätä­numeroon kuulumattomat ilmoitukset

    Keskimäärin joka neljäs ilmoitus ei kuuluisi hätäkeskuksen hoidettavaksi. Hätäkeskuspäivystäjä Anne Mäkinen kuvailee, minkälaisia hätänumeroon kuulumattomat ilmoitukset ovat.