Skyddspolisen värnar om demokratin och det öppna samhället

Skyddspolisens (Skypo) uppdrag är att skydda Finland från allvarliga hot mot den nationella säkerheten, dvs. hot som kan leda till omfattande skada för vårt samhälle och vår demokrati, inte bara för enskilda individer eller egendom. Det rör sig exempelvis om terrorism och om att främmande stater bedriver spioneri och fientlig påverkan gentemot Finland.

En viktig uppgift för Skyddspolisen är att hjälpa beslutsfattarna att se till att Finland är ett säkert land i en komplicerad internationell omvärld. Skyddspolisen samlar in, analyserar och avrapporterar information för statsledningen, det vill säga presidenten och regeringen. 

Den information som Skyddspolisen producerar är unik och proaktiv. Avsikten är att beslutsfattarna ska ha en bra lägesbild av situationen i Finland och i världen när de fattar utrikes- och säkerhetspolitiska beslut. 

Skyddspolisen producerar unik information för beslutsfattarna

Underrättelser inhämtas för att få fram information som annars inte skulle finnas att tillgå. Skyddspolisen är den enda civila myndigheten i Finland som har rätt att använda metoder för underrättelseinhämtning. Metoderna används bara för att bekämpa hot mot den nationella säkerheten, inte för att avslöja vanliga brott. 

Med hjälp av dessa metoder får Skyddspolisen inhämta information om allvarliga hot redan innan en konkret misstanke om brott föreligger. Metoderna kan bestå i exempelvis teleavlyssning eller av användning av källor för personuppgifter. Skyddspolisen kan arbeta även utanför landets gränser eftersom hoten mot nationell säkerhet är gränsöverskridande.

Information kan inhämtas också på många andra sätt. Information kan exempelvis fås från öppna källor och av andra länders underrättelsetjänster.

Skypo blir en säkerhets- och underrättelsetjänst

Skyddspolisen fick lagfästa befogenheter att använda metoder för underrättelseinhämtning sommaren 2019. Efter det har Skypo befunnit sig i en brytningstid under vilken myndigheten förändras från en polisorganisation till en modern säkerhets- och underrättelsetjänst. 

Denna förändring märks också angående rekrytering av personal. Skypo har nu omkring 500 anställda och det senaste året har vi rekryterat i synnerhet it-experter och analytiker. Självfallet har vi fortfarande många poliser bland våra anställda. En personal som består av experter på många olika områden är vår särskilda styrka. 

Finländarna litar på Skyddspolisen

Eftersom Skyddspolisen har omfattande befogenheter att avslöja hot mot den nationella säkerheten är dess verksamhet beroende av att de som bor i Finland litar på Skyddspolisen. Därför berättar Skypo så mycket som möjligt om sin verksamhet och sina uppgifter exempelvis på sina webbsidor i den utsträckning som sekretessreglerna tillåter. Skyddspolisen tar varje år reda på vad de som bor i Finland anser om Skypo. Enligt en gallup år 2020 har förtroendet för Skyddspolisen ökat. Hela 87 procent av dem som bor i Finland litar på Skypo i hög eller relativt hög grad.

Många myndigheter övervakar Skyddspolisens verksamhet. Ett särskilt tillsynsuppdrag innehas av underrättelsetillsynsombudsmannen, en myndighet som är oberoende av Skyddspolisen. Ombudsmannen har till exempel obegränsad rätt att få information när det gäller Skyddspolisens handlingar. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin första verksamhetsberättelse sommaren 2020. Det fanns inget att anmärka mot Skyddspolisens verksamhet, dvs. den har bedrivits i enlighet med lag. 

Finland är ett av världens säkraste länder. Det är Skyddspolisens och andra säkerhetsmyndigheters uppgift att se till att säkerheten består. I nödsituationer finns hjälp att få på nödnummer 112. Om det inte är fråga om en akut situation, men du har vetskap om ett allvarligt hot mot Finlands säkerhet kan du ta konfidentiell kontakt med Skyddspolisen.

Ta kontakt - Skyddspolisen (supo.fi)

Antti Pelttari
Chef för Skyddspolisen