Kuvassa älypuhelin, jossa on valittu numerot 112 meritaustalla.

Mer jämlik 112-service

Medborgarnas känsla av trygghet påverkas i avgörande grad av att de kan lita på att hjälpen kommer snabbt i en nödsituation – när fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljö. Mot bakgrund av den senaste statistiken får man för närvarande hjälp i Finland snabbare än någonsin tidigare genom nödnumret 112.

Det nya nödcentralsdatasystemet kopplar Finlands sex nödcentraler till varandra och säkerställer en enhetlig service och snabb respons överallt i Fastlandsfinland. Ett nödmeddelande stannar inte längre i kö under regionala belastningstoppar, utan besvaras på en nödcentral som inte är överbelastad. Tack vare den nya verksamhetsmodellen betjänar en virtuell nödcentral hela landet. Vi har alltså kunnat upprätta ett tekniskt nätverk. När vi ännu utvecklar operativ praxis får vi all möjlig nytta av nätverkandet.   

Centralt i 112-verksamheten är ett omfattande samarbete mellan myndigheter, gemensamma system och en enhetlig verksamhetsmodell. 

Antalet nödcentraler i Finland är det lägsta i Europa i förhållande till yta och befolkning. I Sverige finns till exempel 40 olika larmcentraler som deltar i behandlingen av nödmeddelanden, och i Frankrike tar man emot nödmeddelanden på 60 olika larmnummer. Kvaliteten på servicen kan dock inte jämföras med antalet centraler, eftersom den finländska nödcentralsverksamheten är progressiv internationellt sett ur en serviceaspekt med ett nummer. Centralt i 112-verksamheten är ett omfattande samarbete mellan myndigheter, gemensamma system och en enhetlig verksamhetsmodell. 

Dessutom har nödcentralsverket sektorsövergripande verksamhet och dess inverkan på den totala säkerheten är betydande. Nödcentralsverket sköter bland annat utrikesministeriets konsulära tjänster i situationer där en finländsk medborgare eller utlänning som bor permanent i Finland hamnar i en problemsituation utomlands. Tjänsten utförs med rådgivning och vägledning. Dessutom inleds samarbete med olycksutredningscentralen angående mottagning av anmälningar och förmedling av information i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor. 

I början av förra årtiondet arbetade en del av de gamla nödcentralerna fortfarande med telefonlur och penna, och de förmedlade uppdragen bokfördes med streck. Tack vare dagens nya arbetsredskap ser nödcentraloperatören på sin skärm var den som ringer befinner sig, olycksbilens modell och riktning samt tar emot utöver samtal även information i olika former. Exaktheten i position har förbättrats från kilometer till några meter. 

En betydande förbättring av tillgängligheten för 112-tjänster har varit den nationella nödtextmeddelandetjänsten. Vi kommer också att få ett pilotprojekt om en tolkningstjänst för teckenspråk på vårt planeringsbord, där personen skulle få videokontakt med en tolk i teckenspråk vid ett nödmeddelande. 

Svensktalande kunder kan betjänas bättre tack vare det nätverkande datasystemet. I datasystemet finns operatörernas språkkunskaper i deras uppgifter, då ett svenskspråkigt nödmeddelande kan styras till nästa lediga nödcentraloperatör med en svenskspråkig profil.

Under de senaste åren har 112-tjänsterna utvecklats i snabb takt. Verksamhetsmiljön fortsätter dock att förändras i och med den tekniska utvecklingen, och användningen av bilder och videor samt artificiell intelligens kommer att vara en del av nödcentralens verksamhet inom en nära framtid. Alla dessa kräver en ny sorts kompetens av nödcentraloperatörerna. Avancerad digitalisering effektiviserar nödcentralernas verksamhet och myndigheternas samarbete, men en kompetent människa har fortfarande huvudrollen. 

Ett av målen i regeringsprogrammet är att trygga resurserna för nödcentraloperatörerna. Under detta årtionde har personalantalet vid nödcentralen minskat med mer än en femtedel på grund av nödcentralsreformen. Detta har skärpt arbetstakten på nödcentralerna och det syns bland annat som en ökning av sjukfrånvaro och försvagad arbetsnöjdhet. Den nuvarande omfattningen av utbildningar skulle kunna hålla personalantalet på nuvarande nivå under de kommande åren, men vi hoppas att reformen av utbildningssystemet för nödcentraloperatörer som just har börjat, kommer att underlätta situationen när reformen har slutförts. Utöver detta arbetar vi aktivt för att Räddningsinstitutet ska kunna ordna en extra kurs så snabbt som möjligt, det vill säga i praktiken skulle starten ske på hösten 2021. 

Genom att öka anslaget och utbildningen för nödcentraloperatörer kan man hjälpa personalen på Nödcentralsverket att orka samt upprätthålla den nuvarande servicenivån.

En liten yrkesgrupp och sysselsättning på endast sex orter innebär att all tillgänglig jourpersonal har rekryterats för närvarande och för nyutexaminerade utlovas anställning omgående. Genom att öka anslaget och utbildningen för nödcentraloperatörer kan man hjälpa personalen på Nödcentralsverket att orka samt upprätthålla den nuvarande servicenivån.

112-tjänsten är sårbar, eftersom tekniken spelar en stor roll i den. Om nödnumret 112 inte fungerar skadas hela myndighetskedjan av hjälp. Av denna anledning måste tekniken verifieras och beredskapsåtgärderna planeras noggrant i förväg. Detta måste också beaktas utöver personalresurserna. Om dessa villkor uppfylls kan brådskande nödcentraltjänster säkras under alla omständigheter. 

Nödcentralsverket är den centrala aktören inom kommunikation i nödsituationer och med tanke på samhällets kristålighet den aktör som koordinerar verksamheten hos olika larmmyndigheter och sköter prioriteringen av de begränsade resurserna enligt olika myndighetsanvisningar. 

Med framtida reformer och utvecklingsarbete vill vi säkerställa nödcentraltjänsterna för nästa generation samt Finlands ställning som ledande land i samarbetet mellan myndigheter. 


Taito Vainio
Nödcentralsverket direktör