Nästan alla känner till nödnumret 112 och litar på Nödcentralsverkets tjänster

Den här veckan firar vi den nationella 112-dagen. 112-dagen har firats i Finland den 11 februari sedan 1997. Traditionellt lyfts ämnen som rör 112-dagen upp i olika sammanhang under hela veck-an. I år är temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

112-dagen är en finländsk uppfinning

112-dagen är en finländsk uppfinning och den har också blivit 112-dag i Europa. Dagen har firats som en europeisk 112-dag sedan 2008. På 112-dagen är det också bra att framhålla att 98 procent av finländarna känner till nödnumret 112. Praktiskt taget allihopa. Men endast 48 procent vet att 112 också fungerar i Europa. Vi måste ännu öka vetskapen om detta. 

Vi skapar säkerhet tillsammans

När man tänker på känslan av säkerhet och den säkerhet som har förverkligats, är ett effektivt och gott samarbete av avgörande betydelse. Det finländska systemet för inre säkerhet bygger på ett starkt samarbete där verksamheten i varje säkerhetsmyndighet påverkar helheten, det vill säga hur snabbt en person får hjälp när hen befinner sig i nöd. I den här helheten tar nödcentralerna emot den första anmälan, gör en bedömning av behovet av hjälp, larmar rätt resurser till rätt plats och stödjer myndigheternas verksamhet under uppdraget genom att skaffa olika tilläggsuppgifter. 

Det finländska systemet för inre säkerhet bygger på ett starkt samarbete där verksamheten i varje säkerhetsmyndighet påverkar helheten, det vill säga hur snabbt en person får hjälp när hen befinner sig i nöd.

Nödcentraloperatörerna instruerar också människor om hur de ska agera för att minimera skador innan hjälpen kommer till platsen. Uppgiften är inte heller så enkel eftersom man måste kunna be-döma om det behövs akutvård, räddningstjänst, polis, socialtjänst eller Gränsbevakningsväsendet eller flera av dessa, och ännu hur mycket hjälp som behövs för situationen. Man måste också be-döma om situationen överhuvudtaget kräver hjälp av en myndighet.

Av Nödcentralsverkets drygt tre miljoner nödsamtal, sköts ungefär hälften genom rådgivning så att myndigheten inte alls larmas till platsen. Detta bedömningsarbete måste utföras utan att se situ-ationen, endast på grundval av ett nödsamtal och ännu inom några sekunder och högst minuter. 

Man litar på nödcentraloperatörernas yrkeskunskap

I allmänhet litar man på Nödcentralsverket och nödcentraloperatörernas yrkeskunskap och på 112-tjänsten. Bedömningarna som de som ringt till nödnumret har gett, indikerar att vår service är på en utmärkt nivå. Nödsamtalen besvaras snabbt, nödcentraloperatörerna är mycket tjänstvilliga, de-ras anvisningar anses vara utomordentligt tydliga och deras sakkunskap utmärkt. På en skala från 1 till 5 ligger vitsorden för ovanstående fyra helheter mellan 4,46 och 4,60. 

I detta sammanhang vill jag också lyfta fram Nödcentralsverkets första plats i Luottamus & Maine-enkäten som publicerades i slutet av förra året. Enkäten gällde organisationer inom den of-fentliga förvaltningen och 81 organisationer ingick i enkäten. 

Årets tema understryker det faktum att förutom nödcentralsverkets verksamhet, påverkas känslan av säkerhet och det konkreta genomförandet av säkerheten även av många andra faktorer. Myn-digheterna tar emot larmen från nödcentralerna och erbjuder konkret hjälp till en person i nöd. 

Myndigheternas resurser och deras kapacitetsutnyttjande har en mycket stor inverkan på hur snabbt en människa får konkret hjälp. På grund av detta försöker nödcentraloperatören, genom att fråga frågor, få en så rätt bild av behovet av hjälp som möjligt och bedöma om myndighetens hjälp verkligen behövs och hur brådskande hjälpbehovet är.

Varje enskild insats behövs

För att bygga upp ett tryggt samhälle behövs mer än enbart myndigheternas agerande. Myndighet-erna arbetar också mycket med förebyggande åtgärder, det vill säga man strävar efter att männi-skor ska kunna agera på ett sådant sätt att de behöver allt mindre hjälp från myndigheter eller att skador kan begränsas så mycket som möjligt redan innan myndigheten anländer. Utöver organiserat myndighetsstöd, behövs alltså varje persons eget agerande för att skadorna ska minimeras. 

Utöver organiserat myndighetsstöd, behövs alltså varje persons eget agerande för att skadorna ska minimeras. 

Med våra egna åtgärder kan vi förbereda oss för att vi på förhand kan identifiera och förebygga möjliga olycksrisker och att vi kan agera korrekt i eventuella hotande situationer. Mycket enkla åtgärder kan ha en betydande inverkan. I bästa fall räddas liv och besparas betydande egendoms- eller miljövärden. 

På 112-dagen är det bra att stanna upp ett tag och fundera på en konkret åtgärd, med vilken jag kan förbättra min egen eller mina närståendes säkerhet. 

Säkerheten utgår ifrån var och en av oss.  

Taito Vainio 
Nödcentralsverkets direktör