Användningsvillkor för mobilappen 112 Suomi

22.7.2022

Licensavtal för användare/tillstånd att samla in och använda dina uppgifter

Innan du använder programvaran, läs noga igenom detta licensavtal för användare (”licens”). Genom att använda programvaran godkänner du villkoren i denna licens. Om du inte godkänner villkoren i denna licens, ingås inget avtal som ger rätt att använda programvaran och därmed kan du inte använda den.

Denna Licens är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Nödcentralsverket, adress PB 112, 28131 Björneborg, FO-nummer 2409452-3 (”Nödcentralsverket”). Denna Licens reglerar dina rättigheter och skyldigheter gällande Nödcentralsverkets och dess licensgivares (kollektivt ”Tredje parter”) 112 Suomi-app, inklusive uppdateringar/förbättringar som tillhandahålls av Nödcentralsverket samt all möjlig dokumentation (kollektivt ”Programvara”).

Om Programvaran innehåller en annan programvara som omfattas av ett separat licensavtal (t.ex. programvara med öppen källkod) gäller ett sådant separat licensavtal för den andra programvaran. Villkoren i det separata licensavtalet tillämpas då i stället för villkoren i denna Licens.

Upphovsrätt

Alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) och äganderätten till Programvaran tillhör Nödcentralsverket eller Tredje Part.

Användningsrätt till Programvara

I detta avtal beviljas användningsrätt till Programvaran. För tydlighetens skull konstateras att Programvaran skyddas av upphovsrätt samt av andra lagar och internationella avtal som gäller immateriella rättigheter, och detta avtal överlåter inte dessa rättigheter eller äganderätt. Nödcentralsverket beviljar dig en begränsad rätt att använda Programvaran endast på din kompatibla enhet (”Enhet”) och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. 

Villkor och begränsningar

Du har inte rätt att kopiera, publicera, modifiera, sprida, försöka klargöra källkoden, ändra, översätta tillbaka till originalspråket eller på annat sätt demontera Programvaran, helt eller delvis, eller att skapa några härledda verk från Programvaran. Du har inte rätt att gå förbi, ändra eller göra Programvarans funktioner eller skydd irrelevanta, eller att kringgå dem eller mekanismer som har en funktionell koppling till Programvaran. Du har inte rätt att särskilja någon enskild komponent i programvaran för användning på mer än en Enhet om Nödcentralsverket inte uttryckligen har tillåtit detta. Du har inte rätt att ta bort, ändra, dölja eller skada några varumärken eller anteckningar som finns i Programvaran. Du får inte dela, distribuera, hyra ut, underlicensiera, överlåta, överföra eller sälja Programvaran.

Komponenter i öppen källkod

Du samtycker till att Programvaran kan innehålla programvara med öppen källkod som kan omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Detta omfattar alla programvarulicenser som godkänts av Open Source Initiative som licenser med öppen kod eller andra väsentligen liknande licenser.

Uteslutning av garanti för programvaran

Du samtycker till och förbinder dig vid att användningen av Programvaran sker helt på egen risk och att du ansvarar för användningen av Programvaran. Programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon garanti, åtagande eller villkor.

Nödcentralsverket och var och en av tredje parter utesluter uttryckligen alla uttryckliga eller indirekta garantier, åtaganden eller villkor, inklusive men inte begränsat till indirekta garantier med avseende på säljbarhet, integritet eller lämplighet för ett visst ändamål. Nödcentralsverket garanterar inte och tillhandahåller inte någon försäkring för 

  • att funktionerna som programvaran omfattar motsvarar dina krav eller att de uppdateras, 
  • att programvaran fungerar korrekt eller felfritt, eller att felen korrigeras, 
  • att programvaran inte orsakar skada på annan programvara, hårdvara eller data, 
  • att någon programvara, några webbtjänster (inklusive internet) eller produkter (andra än programvara) som programvarans funktion beror på, förblir tillgängliga, oavbrutna eller oförändrade, eller 
  • användningen av programvaran eller resultaten av användning vad gäller programvarans riktighet, precision, säkerhet i användning eller annat liknande.

Begränsning av ansvar

Nödcentralsverket eller någon tredje part är inte ansvarig för indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av brott mot uttrycklig eller indirekt garanti, avtalsbrott, vårdslöshet, strikt ansvar eller annan rättslig teori gällande programvaran, inklusive men inte begränsat till skador från förlorad vinst, ej erhållen omsättning, förlorade data, samt även skador som orsakats av att Programvaran eller tillhörande maskinvara inte har kunnat användas eller skada som orsakats av tid som gått på grund av avbrott i användningen eller på grund av användarens förlorade tid, även om möjligheten för sådan skada har meddelats. I vilket fall som helst är deras ansvar och totala ansvar enligt vilket som helst av villkoren i denna licens begränsat till 50 euro.

Tillstånd att samla in och använda positionsuppgifter och personuppgifter

Nödcentralsverket förverkligar en tjänst med hjälp av Programvaran, med vilken nödcentralen kan följa positionen för en person som har ringt numret 112. Med hjälp av Programvaran förverkligas också en tjänst där man på sjöräddningens ledningscentral kan följa positionen för en person som ringt sjöräddningen. På samma sätt kan man på Vägtrafikantcentralen följa positionen för en person som ringt Vägtrafikantlinjen. De tjänster som är tillgängliga via programvaran är således beroende av positionsuppgifter, särskilt Enhetens geografiska läge. Du samtycker till att Nödcentralsverket och nödcentralen kan samla in, arkivera, behandla och använda positionsuppgifterna i fråga för att producera dessa tjänster. Likaså samtycker du till att när du ringer till sjöräddningen, kan sjöräddningens ledningscentral samla in, arkivera, behandla och använda positionsuppgifterna i fråga. Vidare samtycker du till att när du ringer till vägtrafikantcentralen, kan vägtrafikantcentralen samla in, arkivera, behandla och använda positionsuppgifterna i fråga. Ovannämnda positionsuppgifter följs i högst en (1) timme efter att samtalet till nödcentralen, sjöräddningen eller vägtrafikantcentralen avslutats, och dessa uppgifter kan enligt det uppringda numret användas för att tillgodose behoven hos antingen Nödcentralsverket, sjöräddningen eller vägtrafikantcentralen i enlighet med principerna för dataskydd. 

Du samtycker också till att Nödcentralsverket kan samla in och tillfälligt lagra personuppgifter som erhållits med genom Programvaran, särskilt ditt telefonnummer och din positionsuppgift för ovannämnda Enhet, samt vid behov förmedla sådan information till nödcentralen. Likaså samtycker du till att när du ringer till sjöräddningen, kan Nödcentralsverket samla in och tillfälligt lagra personuppgifter som erhållits genom Programvaran, särskilt ditt telefonnummer och positionsuppgift för ovannämnda Enhet, samt vid behov förmedla sådan information till sjöräddningens ledningscentral. Vidare samtycker du till att när du ringer till vägtrafikantlinjen, kan Nödcentralsverket samla in och tillfälligt lagra personuppgifter som erhållits genom Programvaran, särskilt ditt telefonnummer och positionsuppgift för ovannämnda Enhet, samt vid behov förmedla sådan information till vägtrafikantcentralen. Genom förmedling av information strävar man efter att möjliggöra genomförandet av nödvändiga åtgärder som nödsamtalet, samtalet till sjöräddningen och vägtrafikantlinjen kräver, och de uppgifter som samlas in lagras tillfälligt i högst tjugofyra (24) timmar.

Ändringar i Programvaran kan ändra helheten av personuppgifter eller annan information som samlas in, lagras eller förmedlas med hjälp av Programvaran, eller valda myndigheter eller andra instanser till vilka nödvändig information förmedlas fallspecifikt.
Nödcentralsverket eller dess samarbetspartner kommer inte att använda uppgifterna för att identifiera användaren av Programvaran eller Enheten personligen utan användarens vetskap om saken eller samtycke till det. All användning av personuppgifter följer Nödcentralsverkets dataskyddsprinciper.

Automatisk uppdateringsfunktion

Nödcentralsverket kan tidvis automatiskt uppdatera eller på annat sätt ändra Programvaran, till exempel för att korrigera fel och förbättra funktionerna samtidigt när du kommunicerar med Nödcentralsverket eller servrar hos tredje part eller på annat sätt. Sådana uppdateringar eller ändringar kan ta bort eller ändra karaktären i Programvarans funktioner eller andra faktorer i programvaran. Genom att acceptera denna licens ger du ditt samtycke till sådana uppdateringar och ändringar.

Hela avtalet, avsägelse, partiell ogiltighet

Denna Licens utgör en helhet av avtal mellan dig och Nödcentralsverket angående Programvaran. Om någon del av denna licens anses ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, tillämpas villkoret i fråga så långt det är tillåtet för att bevara syftet med denna Licens, och de andra delarna förblir fullt giltiga.

Tillämplig lag och behörig domstol

På denna licens tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelserna om lagval. Alla tvister som uppstår till följd av denna Licens avgörs i tingsrätten på din hemort.

Upphävande

Nödcentralsverket kan upphäva denna licens om du inte följer något av villkoren i den, utan att begränsa andra rättigheter som hör till den.

Ändringar

Nödcentralsverket förbehåller sig rätten, inom ramarna för dess exklusiva beslutanderätt, att ändra vilka villkor som helst i denna licens genom att meddela detta på den webbplats som Nödcentralsverket anger, via e-postmeddelande till e-postadressen som du har uppgett, genom att utfärda ett meddelande som en del av processen genom vilken du får förbättringar/uppdateringar, eller genom att meddela på något annat lagligt godtagbart sätt.
Om du inte accepterar ändringen ska du omedelbart kontakta Nödcentralsverket för anvisningar. Om du fortsätter att använda Programvaran efter datumet då ovannämnda meddelande trätt i kraft, anses du genom din aktivitet ha accepterat och förbundit dig vid ändringen i fråga.
Om du har frågor angående denna Licens kan du kontakta Nödcentralsverket. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 112.fi.