112 Suomi -mobiilisovelluksen käyttöehdot

Käyttäjän lisenssisopimus / lupa tietojesi keräämiseen ja käyttämiseen

Ennen kuin käytät ohjelmistoa, ole hyvä ja lue huolellisesti tämä käyttäjän lisenssisopimus ("lisenssi"). Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt tämän lisenssin ehdot. Jos et hyväksy tämän lisenssin ehtoja, käyttöön oikeuttavaa sopimusta ei synny, joten et voi käyttää ohjelmistoa.
Tämä Lisenssi on laillisesti sitova sopimus sinun ja Hätäkeskuslaitoksen, osoite PL 112, 28131 Pori, y-tunnus 2409452-3 ("Hätäkeskuslaitos") välillä. Tämä Lisenssi sääntelee oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi liittyen Hätäkeskuslaitoksen ja sen lisenssinantajien (yhdessä "Kolmannet Osapuolet”) 112 Suomi -sovellukseen, sisältäen Hätäkeskuslaitoksen toimittamat päivitykset/parannukset sekä kaiken mahdollisen dokumentaation (yhdessä "Ohjelmisto").
Mikäli Ohjelmistoon sisältyy toinen ohjelmisto, jota koskee erillinen lisenssisopimus (esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot), sovelletaan toiseen ohjelmistoon tällaista erillistä lisenssisopimusta. Erillisen lisenssisopimuksen ehtoja sovelletaan tällöin tämän Lisenssin ehtojen sijasta.

Tekijänoikeudet

Kaikki oikeudet (mm. tekijänoikeus) ja omistusoikeus Ohjelmistoon kuuluvat Hätäkeskuslaitokselle tai Kolmannelle Osapuolelle.

Ohjelmiston käyttöoikeus

Tässä sopimuksessa Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ohjelmisto on tekijänoikeuden sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama eikä tällä sopimuksella luovuteta näitä oikeuksia tai omistusoikeutta. Hätäkeskuslaitos myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Ohjelmistoa ainoastaan yhteensopivassa laitteessasi ("Laite") ja vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöäsi varten. 

Edellytykset ja rajoitukset

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, julkaista, muunnella, levittää, yrittää selvittää lähdekoodia, muuttaa, kääntää takaisin alkukielelle tai muulla tavoin purkaa Ohjelmistoa, kokonaan tai osittain, taikka luoda mitään johdannaisia teoksia Ohjelmistosta. Sinulla ei ole oikeutta ohittaa, muuttaa, tehdä merkityksettömäksi tai kiertää mitään Ohjelmiston toiminnoista tai suojauksista taikka Ohjelmistoon toiminnallisesti liittyvistä mekanismeista. Sinulla ei ole oikeutta erottaa mitään Ohjelmiston yksittäistä komponenttia käytettäväksi useammalla kuin yhdellä Laitteella, ellei Hätäkeskuslaitos nimenomaisesti ole sitä sallinut. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, muuttaa, peittää tai turmella mitään Ohjelmistossa olevista tavaramerkeistä tai huomautuksista. Et saa jakaa, levittää, vuokrata, liisata, alilisensoida, luovuttaa, siirtää tai myydä Ohjelmistoa.

Avoimen lähdekoodin komponentit

Hyväksyt, että Ohjelmistoon voi sisältyä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joihin voidaan soveltaa avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja. Tämä tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistolisenssejä, jotka Open Source Initiative on hyväksynyt avoimen lähdekoodin lisensseiksi tai mitä tahansa olennaisesti samanlaista lisenssejä.

Ohjelmiston takuun poissulkeminen

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että Ohjelmiston käyttö tapahtuu täysin omalla riskilläsi, ja että olet vastuussa Ohjelmiston käytöstä. Ohjelmisto tarjotaan "sellaisena kuin se on", ilman mitään takuuta, sitoumusta tai ehtoa.

Hätäkeskuslaitos ja kukin kolmansista osapuolista poissulkevat nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai epäsuorat takuut, sitoumukset tai ehdot, sisältäen muttei rajoittuen epäsuorat takuut liittyen myyntikelpoisuuteen, loukkaamattomuuteen tai soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Hätäkeskuslaitos ei takaa tai anna mitään vakuutusta 

  • siitä, että ohjelmiston käsittämät toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että niitä päivitetään, 
  • siitä, että ohjelmisto toimii oikein tai virheettömästi tai että virheet korjataan, 
  • siitä, että ohjelmisto ei aiheuta vahinkoa muulle ohjelmistolle, laitteistolle tai tiedolle, 
  • siitä, että mikään ohjelmisto, verkkopalvelut (mukaan lukien internet) tai tuotteet (muut kuin ohjelmisto), joista ohjelmiston toiminta riippuu, pysyvät saatavilla, keskeytymättöminä tai muuttamattomina, tai 
  • ohjelmiston käyttöä tai ohjelmiston käytön tuloksia koskien liittyen ohjelmiston oikeellisuuteen, tarkkuuteen, käyttövarmuuteen tai muuhun sellaiseen.

Vastuunrajoitus

Hätäkeskuslaitos eikä yksikään kolmansista osapuolista ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat nimenomaisen tai epäsuoran takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta, huolimattomuuden, ankaran vastuun tai jonkin muun oikeudellisen teorian johdosta liittyen ohjelmistoon, mukaan lukien muttei rajoittuen vahingot menetetyistä voitoista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, menetetyistä tiedoista, kuten myös vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ohjelmistoa tai siihen liittyviä laitteistoja ei ole voitu käyttää tai vahingoista, jotka aiheutuvat käytön keskeytymiseen kuluneesta ajasta tai käyttäjän menetetystä ajasta, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu. Joka tapauksessa näiden vastuu ja kokonaisvastuu minkä tahansa tämän lisenssin ehdon perusteella on rajoitettu 50 euroon.

Lupa sijaintitietojen ja henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen

Hätäkeskuslaitos toteuttaa Ohjelmiston avulla palvelua, jolla hätäkeskus voi seurata 112 numeroon soittaneen henkilön sijaintia. Ohjelmiston avulla toteutetaan myös palvelua, jossa meripelastuksen numeroon soittaneen henkilön sijaintia voi seurata Meripelastuksen johtokeskuksessa. Samoin tienkäyttäjän linjaan soittaneen henkilön sijaintia voi seurata tieliikennekeskuksessa. Ohjelmiston kautta saatavissa olevat palvelut ovat siten riippuvaisia paikkatiedoista, erityisesti Laitteen maantieteellisestä sijainnista. Hyväksyt, että kyseisten palvelujen tuottamista varten Hätäkeskuslaitos ja hätäkeskus voivat kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa.

Samoin hyväksyt, että meripelastuksen numeroon soitettaessa, meripelastuksen johtokeskus voi kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa. Edelleen hyväksyt, että tieliikennekeskukseen soitettaessa, tieliikennekeskus voi kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa. Em. paikkatietoja seurataan maksimissaan yhden (1) tunnin ajan hätäkeskukseen, meripelastukseen tai tienkäyttäjän linjaan soitetun puhelun päätyttyä, ja tätä tietoa voidaan käyttää soitetun numeron mukaisesti joko Hätäkeskuslaitoksen, meripelastuksen tai tieliikennekeskuksen tarpeisiin näiden tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. 

Hyväksyt myös sen, että Hätäkeskuslaitos voi kerätä ja väliaikaisesti tallentaa Ohjelmiston avulla saatuja henkilötietoja, erityisesti puhelinnumerosi ja em. Laitteen paikkatiedon, sekä tarvittaessa välittää tällaiset tiedot hätäkeskukselle. Samoin hyväksyt, että soitettaessa meripelastukseen, että Hätäkeskuslaitos voi kerätä ja väliaikaisesti tallentaa Ohjelmiston avulla saatuja henkilötietoja, erityisesti puhelinnumerosi ja em. Laitteen paikkatiedon, sekä tarvittaessa välittää tällaiset tiedot meripelastuksen johtokeskukseen. Edelleen hyväksyt, että soitettaessa tienkäyttäjän linjaan, Hätäkeskuslaitos voi kerätä ja väliaikaisesti tallentaa Ohjelmiston avulla saatuja henkilötietoja, erityisesti puhelinnumerosi ja em. Laitteen paikkatiedon, sekä tarvittaessa välittää tällaiset tiedot tieliikennekeskukselle. Tietojen välityksellä pyritään mahdollistamaan soitetun hätäpuhelun, meripelastussoiton sekä tienkäyttäjän linjaan soiton vaatimien toimien toteutus, ja kerättyä tietoa säilytetään väliaikaisesti maksimissaan kaksikymmentäneljä (24) tuntia.

Muutokset Ohjelmistoon voivat muuttaa Ohjelmiston avulla kerättävän, tallennettavan tai välitettävän henkilötiedon tai muun tiedon kokonaisuutta tai valittuja viranomaistahoja tai muita kohteita, joille tarvittavaa tietoa välitetään tapauskohtaisesti.

Hätäkeskuslaitos tai sen yhteistyökumppanit eivät tule käyttämään tietoa Ohjelmiston tai Laitteen käyttäjän yksilöimiseksi henkilökohtaisesti ilman käyttäjän tietoisuutta asiasta tai suostumusta. Kaikessa henkilöiden tietojen käyttämisessä noudatetaan Hätäkeskuslaitoksen tietosuojaperiaatteita.

Automaattinen päivitysominaisuus

Hätäkeskuslaitos voi ajoittain automaattisesti päivittää tai muutoin muunnella Ohjelmistoa esimerkiksi virheiden korjaamiseksi ja toimintojen parantamiseksi samanaikaisesti, kun olet yhteydessä Hätäkeskuslaitoksen tai kolmansien osapuolten palvelimien kanssa tai muutoin. Tällaiset päivitykset tai muutokset voivat poistaa tai muuttaa Ohjelmiston ominaisuuksien luonnetta tai muita seikkoja Ohjelmistossa. Hyväksymällä tämän Lisenssin annat suostumuksesi tällaisiin päivityksiin ja muutoksiin.

Koko sopimus, luopuminen, osittaispätemättömyys

Tämä Lisenssi muodostaa sinun ja Hätäkeskuslaitoksen välisen Ohjelmistoa koskevan sopimuskokonaisuuden. Jos jokin osa tästä Lisenssistä katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sovelletaan kyseistä ehtoa niin pitkälle kuin sallittua tämän Lisenssin tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut osat säilyvät voimassa täysimääräisinä.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Tähän Lisenssiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tästä Lisenssistä johtuvat riitaisuudet ratkaistaan sinun kotipaikkasi käräjäoikeudessa.

Päättäminen

Rajoittamatta mitään muita sille kuuluvia oikeuksia, Hätäkeskuslaitos voi päättää tämän Lisenssin, jos et noudata jotakin sen ehdoista.

Muutokset

Hätäkeskuslaitos varaa itselleen oikeuden muuttaa yksinomaisen päätäntävaltansa puitteissa tämän lisenssin mitä tahansa ehtoja laittamalla ilmoituksen Hätäkeskuslaitoksen määrittämälle verkkosivulle, sähköposti-ilmoituksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, antamalla ilmoituksen osana prosessia, jolla saat parannuksia/päivityksiä, tai tekemällä ilmoituksen millä tahansa muulla laillisesti tunnustettavalla ilmoittamistavalla.

Mikäli et hyväksy muutosta, sinun tulee ottaa viipymättä yhteyttä Hätäkeskuslaitokseen ohjeita varten. Mikäli jatkat Ohjelmiston käyttöä edellä tarkoitetun ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan toiminnallasi hyväksyneen ja sitoutuneen kyseiseen muutokseen.
Jos sinulla on kysyttävää tähän Lisenssiin liittyen, voit ottaa yhteyttä Hätäkeskuslaitokseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 112.fi.