""

Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista, joka koskettaa meistä jokaista. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten omat henkilökohtaiset kokemukset hätätilanteiden hoitamisesta, sekä luottamus viranomaisten toimintaan.

Viranomaisen tehtävänä on turvallisuuden ylläpitäminen ja sitä kautta turvallisuuden tunteen luominen. Sisäministeriö puolestaan ohjaa ja valvoo sisäisen turvallisuuden viranomaisia, joiden apua tarvitaan erilaisissa onnettomuus-, hätä-, vaara- ja uhkatilanteissa.

Hätäkeskuslaitos tunnetaan ”avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä”. Hätänumeroon 112 soitetut avunpyynnöt voivat koskea pelastustoimea, sosiaali- ja terveystoimea sekä poliisia. Myös merellä tapahtuvista hätätilanteista soitetaan usein 112:een, jolloin puhelu ohjataan toiminnasta vastaavalle Rajavartiolaitokselle. Kansalaisista 98% tuntee hätänumeron 112.

Hätäkeskuslaitoksen osalta keskeisiä turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat 1) miten nopeasti kansalaisen avunpyyntöön vastataan, 2) minkälaisia ohjeita hän saa hätäkeskuspäivystäjältä ja 3) miten nopeasti hän saa oikean avun luokseen. Syksyllä 2021 kansalaisille kohdistetun julkishallinnon Luottamus & Maine -tutkimuksen perusteella Hätäkeskuslaitos on selkeästi onnistunut tehtävässään. Hätäkeskuslaitos oli tuloksissa ensimmäisellä sijalla, mikä osoittaa, että hätäkeskuspäivystäjiin luotetaan, heitä arvostetaan ja pidetään tärkeinä.   

Viranomaisyhteistyö on Suomessa kiitettävällä tasolla

Suomessa viranomaisyhteistyö on merkittävässä roolissa yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Sisäministeriön pelastusosasto tekee omassa ohjaavassa työssään tiivistä yhteistyötä sekä sisäministeriön alaisten viranomaisten, että muiden ministeriöiden kanssa. Yhteistyön avulla voidaan vastata moniin sellaisiin turvallisuushaasteisiin, joihin eivät yksittäiset viranomaiset yksinään pystyisi.

Pelastustoimi luo turvallisuuden tunnetta omilla ennaltaehkäisevillä toimillaan, kuten valvonnalla, turvallisuusviestinnällä ja neuvonnalla, sekä tehokkaalla pelastustoiminnalla. Merkittävä osa pelastustoimesta ovat myös sopimuspalokunnat, joissa tehtäviin koulutetut vapaaehtoiset kansalaiset osallistuvat pelastustehtäviin. Lisäksi sopimuspalokunnat tekevät tahollaan merkittävää nuorisokasvatustyötä. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla nuorille tarjotaan turvallinen ja ohjattu harrastus, jossa opitaan taitoja elämän eri vaiheisiin. Joillekin se johtaa tulevaisuudessa myös ammattiin. Myös pelastustoimi sai julkishallinnon Luottamus & Maine -tutkimuksesta erinomaisen tuloksen ollen sijalla kolme.

Erinomaista suomalaista viranomaisyhteistyötä tulee edelleen jatkaa, jotta kansalaiset voivat jatkossakin tuntea olonsa turvalliseksi ja luottaa siihen, että viranomaisten toiminta on inhimillistä, ammatillista ja luotettavaa kaikissa hätätilanteissa. Pidetään yhdessä huolta turvallisuuden tunteestamme!

Kimmo Kohvakka
Pelastusylijohtaja