Hälsningar från direktör

Nödcentralsverket 2021 - 2024

I år fyller Nödcentralsverket 20 år. Vi inledde jubileumsåret med en ny organisation och även med en ny strategi. Med den nya organisationen strävar vi framför allt efter att kunna utföra våra grundläggande uppgifter så bra som möjligt. Den operativa verksamheten är inriktad på sex nöd-centraler och en ledningscentral. Nödcentralerna ansvarar för att ta emot nödmeddelanden och att larma nödvändiga resurser på ett högklassigt sätt. Ledningscentralens centrala roll är att säkerställa att vi på nationell nivå kan hålla nödcentralstjänsterna på en fortsatt god nivå under alla omstän-digheter. Inom utvecklingsverksamheten strävar vi efter att allt mer knyta ihop det operativa och tekniska utvecklingsarbetet. Inom administrationen eftertraktar vi en allt effektivare verksamhet som stöder utförandet av våra grundläggande uppgifter så bra som möjligt. Hit hör planering av kompetens, personalfrågor, anvisningar och ekonomi, samt utveckling av uppföljning. 

Nödcentralsverkets mission är att vara den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan. I vår verksamhet strävar vi efter att producera högklassiga, tillförlitliga och likvärdiga nödcentralstjänster. Våra grundläggande värden är yrkesskicklighet, pålitlighet och rätt-visa. Vår nya strategi är kopplad till koncernstrategin för inrikesministeriets förvaltningsområde och genom vår egen verksamhet förbereder vi oss för störningssituationer och undantagsförhållan-den, påvisar vi hjälp i nödsituationer, håller vi förtroendet för vår verksamhet på en hög nivå, stär-ker vi vår personals arbetshälsa och främjar vi jämlikheten i de larmtjänster vi tillhandahåller. 

Tyngdpunkten i vår strategi är att utveckla kompetensen och arbetsgemenskapen. Detta är logiskt eftersom vi under den första strategiperioden koncentrerade oss på att lansera den nuvarande verksamhetsmodellen, under den andra strategiperioden gjorde vi en administrativ reform och under den tredje strategiperioden rik-tade vi in oss på teknisk utveckling.

Vi fokuserar på tre helheter i vår nya strategi: att utveckla teknik och beredskap, att utveckla kom-petens och arbetsgemenskap, samt att utveckla nätverk och samarbete. Tyngdpunkten i vår strategi är att utveckla kompetensen och arbetsgemenskapen. Detta är logiskt eftersom vi under den första strategiperioden koncentrerade oss på att lansera den nuvarande verksamhetsmodellen, under den andra strategiperioden gjorde vi en administrativ reform och under den tredje strategiperioden rik-tade vi in oss på teknisk utveckling.

Under jubileumsåret pågår också väsentliga projekt som påverkar nödcentralsverksamheten. Ut-vecklingen av utbildning är viktig och en förutsättning för en högklassig nödcentralsverksamhet. En reform av lagen om nödcentralsverksamhet pågår också och här reformeras lagen från 2010 till att bli mera tydlig och fungerande. 

Naturligtvis gör vi också en hel del annat utvecklingsarbete, men i all utveckling håller vi vår kärn-uppgift i åtanke, dvs att målsättningen med Nödcentralsverkets verksamhet är att larma rätt sorts hjälp vid rätt tidpunkt till rätt plats så snabbt som möjligt. Detta betyder att vi svarar på nödmed-delanden, ger instruktioner till dem som ringer, gör rätt riskbedömning och larmar respons enligt riskbedömningen till platsen, så att hela denna process genomförs så snabbt som möjligt. På detta sätt kan vi tillgodose de förväntningar som ställs på oss som den första länken i kedjan av hjälp och säkerhet även i framtiden.

Taito Vainio 
Nödcentralsverkets direktör

22.1.2021