Hälsningar från direktör 2023

Nödcentralsverket 2023

Nödcentralsverkets år 2023 inleds i trevliga tecken. I december avslutades en extra nödcentraloperatörskurs och i början av året kommer 43 nya operatörer att börja arbeta hos oss. Vi kommer att nå målet på 630 årsverken, som vi ställt upp tillsammans med inrikesministeriet. Jag tror att det också kommer att synas i nödcentralssalarna, och efter den egentliga introduktionen kommer arbetsbelastningen per operatör förhoppningsvis också att minska. 

Det är viktigt att vi har tillräckligt med personal

 

Att upprätthålla nivån på årsverken kommer dock att även i fortsättningen kräva en ökad utbildningsvolym, antingen i form av en ökning av kursstyrkan eller i form av extra kurser. Vi är särskilt oroade över hur den tvåspråkiga personalen ska räcka till. Dessutom måste vi beakta att antalet operatörer direkt påverkas av utvecklingen i antalet nödsamtal.  

 

Naturligtvis är antalet operatörer också viktigt ur samarbetsmyndigheternas synvinkel, eftersom vi med ett tillräckligt antal operatörer kan upprätthålla och till och med förbättra hastigheten och kvaliteten på hanteringen av nödmeddelanden. Den förbättrade smidigheten och kvaliteten genom hela kedjan återspeglas hur snabbt och med vilken kvalitet en hjälpbehövande person får hjälp. 

Smidigare verksamhet genom utveckling av riskbedömningar

Vi införde riskbedömningar med flera myndigheter i december 2022. De nya riskanalyserna ger operatörerna större prövningsrätt, förenklar operatörernas sätt att skapa uppdrag samt ändrar uppdragens storleksklass- och prioriteringsfördelning. De inledande erfarenheterna är lovande. Utvecklingen av riskbedömningarna fortsätter under 2023 i ett projekt för att förnya riskbedömningarna inom akutvården. Målet är att slutföra arbetet i slutet av detta år. 

Utvecklingen av riskbedömningar är ett sätt att förbättra smidigheten och kvaliteten på nödmeddelanden. I detta arbete är det synnerligen viktigt att den berörda myndigheten är aktiv och lyfter fram utvecklingsbehoven tydligt. Vi strävar efter att tillgodose myndighetens utvecklingsbehov i nödcentralsdatasystem så att slutresultatet blir som önskat. Ett nära samarbete är viktigt för att göra riskbedömningen till en fungerande helhet ur både den berörda myndighetens och Nödcentralsverkets perspektiv.  

Nödcentralsdatasystemet ERICA har levererats

Version 2.1 av vårt viktigaste verktyg, nödcentralsdatasystemet Erica, togs i bruk 20.9.2022. Samtidigt förnyade vi hårdvaruplattformen. Vi har alltså äntligen fått Erica-projektet till en punkt där de funktioner som ursprungligen skaffades nu har levererats. Naturligtvis fortsätter utvecklingsarbetet, eftersom det ständigt framkommer nya utvecklingsbehov, men själva grunden har nu lagts och är i användning. 

År 2023 strävar vi efter att ta i bruk Nödcentralsverkets lägesbildssystem, med vilket vi kan följa upp och beskriva nödcentralssystemets status och funktion i realtid. För att främja beredskapen har vi börjat utveckla ett nödmeddelandesystem, där det viktigaste målet är att avlägsna nödsamtalstrafiken från Säkerhetsnätet (TUVE). Detta förbättrar beredskapen så att störningar i TUVE-nätet inte påverkar nödsamtalstrafiken. Vi driver också framåt automatiseringen av larmanordningstestning, där målet är att nå en punkt där kunderna kan göra testningen själva när de önskar direkt via nätet och inte längre behöver kontakta en larmanordningstestare.    

Ledningssystemreformen förändrar organisationen  

Förnyandet av ledningssystemet är en av årets prioriteringar, och med den strävar vi efter att bättre kunna nå våra strategiska mål, dvs. att utveckla personalens kompetens och arbetsgemenskapen, att förbättra samarbetet med intressentnätverket och att införa teknik effektivt samtidigt som vi förbereder oss för störningar. Syftet med projektet för att förnya ledningssystemet är att förnya handlingssätten i grunden så att de stöder myndighetens strategiska prioriteringar, att öka personalens delaktighet, att göra förberedelserna mer systematiska, att samordna förberedelserna tillräckligt så att personalresurser, finansiering och juridisk expertis säkerställs och bedöms med tillräcklig noggrannhet, att stärka nödcentralernas roll och att förbereda oss på att de finansieringen kommer att minska i framtiden. Reformen innebär inga ändringar för våra verksamhetsställen, men nog att det kommer att ske förändringar i organisationsstrukturen och därmed också i vårt sätt att arbeta. 

Betoning på vikten av samarbete

Ett lagförslag som gäller nödcentralsverksamheten behandlas för närvarande i riksdagen. När lagen träder i kraft kommer det att innebära ett ännu större fokus på samarbete. Det kommer att finnas nästan 50 personuppgiftsansvariga istället för de nuvarande två. Det är ytterst viktigt att vi kan utforma ett gott samarbetsförhållande med välfärdsområdena. Detta kommer att bli en av de stora utmaningarna i år, eftersom välfärdsområdena också inleder sin verksamhet i början av året. 

Vi har haft ett bra samarbete med olika sektorer i över 20 år, och därför tror jag att det goda samarbetet med sektorerna kommer att fortsätta också när välfärdsområdena fungerar som värdorganisation och vi kommer att kunna producera högklassiga, pålitliga och jämlika nödcentralstjänster tillsammans.

Taito Vainio 
Nödcentralsverkets direktör

3.1.2023