Hälsningar från direktör

Nödcentralsverksamhet under förändring

Informationsteknikens snabba utveckling har format världen mycket snabbt. Den har skapat nya möjligheter, men också nya utmaningar för olika branscher. Detta gäller också i allra högsta grad nödcentralsverksamheten, som stödjer sig starkt på teknik. 

År 2021 fyller Nödcentralsverket 20 år. Nödcentralsverkets utveckling kan indelas i tre strategiperioder. Nödcentralsverket bildades och byggdes upp åren 2001–2009 som en tjänst med 15 nödcentraler. På det följde en period av omstrukturering under åren 2010–2015, då vi övergick från systemet med 15 nödcentraler till ett system med sex nödcentraler. Den tredje perioden 2016–2020 karaktäriseras av den nätverksbaserade verksamhetsmodellen som infördes med det nya nödcentralsdatasystemet. I anslutning till detta har ny teknik införts och Nödcentralsverkets verksamhetsmetoder förnyats. 

Samhället har alltid varit under förändring, men informationstekniken har möjliggjort snabbare och större omvälvningar än någonsin. Teknikens och samhällets utveckling förutsätter dock att organisationens verksamhetssätt kontinuerligt utvecklas efter de nya behov som blir aktuella. Förändring är således ett bestående tillstånd, men det väsentliga är hur kontrollerat allt det nya tas i användning.  
   
På 2000-talet har skett snabba förändringar som varit krävande för hela organisationen. Just nu befinner vi oss i en situation där vi återigen tänker på nya strategiska mål. Jag anser att nödcentralsverksamheten har utvecklats med särskild betoning på tekniken. Det här är naturligt med tanke på den utveckling av samhället och tekniken som jag redan nämnt. Den tekniska utvecklingen kommer säkert också att påverka vår kommande strategiperiod. 

Nödcentralsverket ska koncentrera sig på att utveckla nya tekniska lösningar och tjänster även i framtiden. Detta förutsätter ett nära samarbete med olika myndigheter så att lösningarna betjänar alla myndigheter och förbättrar befolkningens möjligheter att få hjälp. Inte ens detta är nog. Vi måste dessutom satsa på arbetsgemenskapens funktion och personalens kunnande på så sätt att nödcentraloperatörerna kan utföra sitt arbete effektivt och med så liten belastning på personalen som möjligt. Vår nya strategi måste gå ut på att vi utvecklar nya tekniska lösningar och tjänster, myndighetssamarbetet och arbetsgemenskapen balanserat. Arbetet ska fokusera på arbetsgemenskapens funktion och kunnande. 

Allt utvecklingsarbete ska göras på ett sådant sätt att vi alltid håller siktet inställt på vårt viktigaste mål och vår främsta uppgift, som är att Nödcentralsverket larmar rätt hjälp vid rätt tidpunkt till rätt ställe så snabbt som möjligt. Detta betyder att vi svarar på nödmeddelanden, ger instruktioner till dem som ringer, gör rätt riskbedömning och larmar respons enligt riskbedömningen till platsen, så att hela denna process genomförs så snabbt som möjligt. På detta sätt kan vi tillgodose de förväntningar som ställs på oss som den första länken i kedjan av hjälp och säkerhet även i framtiden.    

Taito Vainio 
Nödcentralsverkets direktör

27.8.2020