Hätäkeskuslaitoksen johtajan tervehdys 2023

Hätäkeskuslaitos 2023 

Vuosi 2023 käynnistyy miellyttävissä merkeissä. Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi valmistui joulukuussa ja heti vuoden alussa saamme 43 uutta päivystäjää riviin. Pääsemme 630 henkilötyövuoden tavoitteeseen, joka sisäministeriön kanssa on asetettu. Uskon, että tämä näkyy myös hätäkeskussaleissa ja varsinaisen perehdytyksen jälkeen myös työkuorma toivon mukaan pienenee päivystäjää kohden. 

Henkilöstön riittävyys on tärkeää

Henkilötyövuositason ylläpitäminen edellyttää kuitenkin jatkossakin koulutusmäärien lisäämistä joko kurssivahvuuden lisäämisen tai ylimääräisten kurssien muodossa. Erityinen huoli meillä on kaksikielisen henkilöstön riittävyydestä. Lisäksi on otettava huomioon, että päivystäjämäärään vaikuttaa suoraan se, miten hätäpuhelujen määrä kehittyy.  

Päivystäjämäärä on luonnollisesti tärkeää myös yhteistyöviranomaisten näkökulmasta, koska riittävällä päivystäjämäärällä voimme pitää yllä ja jopa parantaa hätäilmoitusten käsittelyn nopeutta ja laatua. Koko ketjun sujuvuuden ja laadun parantuminen näkyy apua tarvitsevan ihmisen avun saannin nopeudessa ja laadussa. 

Riskiarvioiden kehittämisellä sujuvampaa toimintaa

Olemme ottaneet moniviranomaisriskiarviot käyttöön joulukuussa 2022. Uuden riskianalyysit an-tavat enemmän harkintavaltaa päivystäjille, yksinkertaistavat päivystäjien tapaa muodostaa tehtäviä sekä muuttavat tehtävien kokoluokka- sekä kiireellisyysjakaumia. Alustavat kokemukset ovat lupaavia. Riskiarvioiden kehittämistyö jatkuu vuonna 2023 ensihoidon riskiarvioiden uudistamis-projektissa. Tavoitteena on, että saamme työn tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi. 

Riskiarvioiden kehittäminen on se keino, jolla hätäilmoitusten sujuvuutta ja laatua kyetään parantamaan. Tässä työssä on olennaisen tärkeää, että ao. viranomainen on aktiivinen ja tuo kehittämis-tarpeet selkeästi esiin. Me pyrimme toteuttamaan viranomaisen kehittämistarpeet hätäkeskustieto-järjestelmään siten, että lopputulos on halutun kaltainen. Tiivis yhteistyö on tärkeää, jotta riskiarvioista saadaan sekä ao. viranomaisen että Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta toimiva kokonaisuus. 

Erica-hätäkeskustietojärjestelmän toimitus saatu maaliin

Olennaisimman työkalumme Erica-hätäkeskustietojärjestelmän versio 2.1 otettiin käyttöön 20.9.2022. Samassa yhteydessä uudistimme laitteistoalustan. Olemme siis vihdoin saaneet Erica-projektin siihen pisteeseen, että alun perin hankitut ominaisuudet on nyt toimitettu. Kehittämistyö tietenkin jatkuu, koska uusia kehittämistarpeita ilmenee jatkuvasti mutta itse perusta on nyt luotu ja käytössä. 

Vuonna 2023 pyrimme ottamaan käyttöön Hätäkeskuslaitoksen tilannekuvajärjestelmän, jolla kykenemme seuraamaan ja kuvaamaan hätäkeskusjärjestelmän tilannetta ja toimivuutta reaaliaikaisesti. Varautumisen edistämiseksi olemme käynnistäneet hätäviestijärjestelmän kehittämisen, jonka päätavoitteena on poistaa hätäpuheluliikenne Turvallisuusverkosta (TUVE). Tämä parantaa varautumista siten, että TUVE-verkon häiriöt eivät vaikuta hätäpuheluliikenteeseen. Edelleen olemme viemässä eteenpäin ilmoitinlaitetestauksen automatisointia eli tavoitteena on päästä siihen, että asiakkaat voivat tehdä testauksen itse silloin, kun haluavat suoraan verkossa eikä siinä tarvita enää ottaa yhteyttä ilmoitinlaitetestaajaan.    

Johtamisjärjestelmän uudistaminen muuttaa organisaatiota  

Johtamisjärjestelmän uudistus on tämän vuoden yksi painopisteistä ja sen avulla pyrimme siihen, että kykenemme paremmin toteuttamaan strategisia tavoitteitamme eli kehittämään henkilöstön osaamista ja työyhteisöä, parantamaan yhteistyötä sidosryhmäverkoston kanssa sekä ottamaan käyttöön teknologiaa tehokkaasti varautumalla myös häiriötilanteisiin.

Johtamisjärjestelmän uudistamishankkeen tavoitteena on toimintatapojen aito uudistaminen tukemaan viraston strategian painopisteitä, henkilöstön osallistamisen lisääminen, valmistelun muuttaminen suunnitelmallisemmaksi, valmistelun riittävä yhteensovitus siten, että henkilöstövoimavarat, rahoitus ja oikeudellinen asiantuntemus on varmistettu ja arvioitu riittävällä tarkkuudella, hätäkeskusten roolin vahvistaminen sekä varautuminen siihen, että rahoituskehykset pienenevät tulevaisuudessa. Uudistus ei merkitse muutoksia toimipisteisiimme mutta merkitsee sitä, että organisaation rakenteeseen ja sitä kautta toimintatapoihin tulee muutoksia. 

Yhteistyön merkitys korostuu

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on hätäkeskustoimintaa koskeva lakiesitys. Kun laki tulee voimaan, se merkitsee yhteistyön korostumista entisestään. Rekisterinpitäjiä tulee lähes 50 nykyisen kahden sijasta. On äärimmäisen tärkeää, että saamme muodostettua hyvän yhteistyösuhteen hyvinvointialueisiin. Tämä tulee olemaan tämän vuoden yksi suurista haasteista, koska hyvinvointi-alueetkin aloittavat toimintansa vuoden alussa. 

Olemme tehneet jo yli 20 vuoden ajan hyvää yhteistyötä eri toimialojen kanssa, joten uskon, että hyvä yhteistyö toimialojen kanssa jatkuu myös hyvinvointialueiden toimiessa isäntäorganisaationa ja kykenemme yhdessä tuottamaan laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua.  

Taito Vainio 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja

3.1.2023