Förvaltningsklagan hos Nödcentralsverket


Förvaltningsklagan ska anföras skriftligen. Vem som helst kan anföra förvaltningsklagan om Nödcentralsverkets verksamhet. Av förvaltningsklagan ska framgå vem som anför den. Åtminstone personens namn och kontaktinformation ska meddelas.

I förvaltningsklagan ska personen meddela varför han eller hon betraktar en enskild tjänstemans eller Nödcentralsverkets förfarande som felaktigt. Om förvaltningsklagan gäller ett enskilt nödsamtal ska tidpunkten för samtalet, telefonnumret och den plats där nödsamtalet ringdes anges så exakt som möjligt. Det förfarande eller den underlåtenhet som förvaltningsklagan gäller ska beskrivas så noggrant som möjligt. 

Anonyma klagomål behandlas inte utan särskilda skäl. Ärenden som ligger mer än två år tillbaka i tiden prövas inte utan särskilda skäl. Om klagoskriften skickas per e-post, rekommenderas att den skickas genom krypteringstjänsten: https://securemail.112.fi/.

Den genomsnittliga handläggningstiden för förvaltningsklagan är 3–6 månader. Handläggningen av förvaltningsklagan är avgiftsfri. 

Vid handläggning av klagomålsärenden tillämpas bestämmelserna i kapitel 8a i förvaltningslagen. Läs mer om förvaltningslagen i Finlex. 

Förvaltningsklagan prövas om den övervakande myndigheten med stöd av förvaltningsklagan anser att det finns skäl att misstänka olagligt eller felaktigt förfarande. Vid behov kan en redogörelse begäras av den tjänsteman som är föremål för klagomålet och ett utlåtande av tjänstemannens chef med anledning av klagomålsskriften. Det är också möjligt att begära ett genmäle av den som anfört förvaltningsklagan. 

Skriftligt svar lämnas på förvaltningsklagan. Svaret skickas per rekommenderat brev, och därför ska även den klagandes postadress framgå av klagoskriften. Om den klagandes postadress ändras under klagomålsprocessen ska den ändrade postadressen meddelas Nödcentralsverket. 
Eftersom förvaltningsklagan kan anföras av vem som helst, är det på grund av sekretessbestämmelserna inte alltid möjligt att delge den klagande avgörandet i sin helhet. Ett avgörande i ett ärende som gäller förvaltningsklagan får inte överklagas (53d § i förvaltningslagen). Klagomål kan också alltid anföras hos de högsta laglighetsövervakarna. De högsta laglighetsövervakarna är i första hand riksdagens justitieombudsman och statsrådets justitiekansler.