Vanliga frågor om larmanläggningar

Nödcentralsverket tar inte emot anmälningar om vägbrott eller andra vägarbeten av medborgarna.

För andra fyrverkerier än de som ordnas vid nyår (31.12 kl.18:00-1.1 kl. 02:00) ska tillstånd inhämtas av polisen. Det finns också närmare uppgifter om fyrverkerier på Räddningsväsendets webbplats.

Räddningsverket ska på förhand informeras om hyggesbränning. Den som gör hyggesbränningen ansvarar också efter anmälan för att åtgärden är säker. Hyggesbränning av skogsmark får endast utföras under översikt av en specialist på skogsbruk som är förtrogen med processen. Det finns mera information om hyggesbränning på Räddningsverkets webbplats.

Nödcentralsverket tar inte emot medborgarnas anmälningar om exempelvis uppgörande av öppen eld, förbränning av kvistar eller ett bål.

För att göra upp öppen eld krävs det alltid tillstånd av markägaren och när det råder varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld. Du får närmare information om hantering av eld på Räddningsväsendets webbplats.

Nödcentralsverket kan inte ta emot och lagra uppgifter om medborgarnas hälsa. Eftersom det är fråga om känsliga personuppgifter får dessa uppgifter inte ens lagras i en situation där personen har en sjukdom som gör att personen inte klarar av att tala under nödsamtalet eller lider av någon sådan sällsynt sjukdom som det är av största vikt att vårdpersonalen får kännedom om.

Nödcentralsverket kan inte ta emot och lagra öppningskoder för dörrar, bommar, portar osv. eller andra uppgifter för lagring i Nödcentralsdatasystemet. Vi rekommenderar att sådan information registreras exempelvis i blanketten för objektets koordinater som finns under “Körinstruktion eller andra uppgifter om objektet” på vår webbplats.

Nödcentralsverket har inte möjlighet att registrera och föra ett register över evenemang som medborgare anmält eller kontakt- och tillgänglighetsuppgifter för dem. Uppgifter om hälsan är en personuppgift av känslig natur, som det inte är tillåtet att lagra.

Moms och det pris som ska faktureras bestäms på grundval av om larmanordningen som installerats på fastigheten är obligatorisk eller frivillig.  

Enheten prissätts som en offentligrättslig prestation, om det är en byggnadskontroll eller räddningsmyndighet som bestämt att den ska finnas i fastigheten.  offentligrättsliga prestationer prissätts till självkostnadspris, och då tar fakturorna inte ut moms.

Anordningen är prissatt på företagsekonomiska grunder.om den installerats frivilligt (av egen fri vilja). Då omfattar fakturan även moms.

Ett statligt enskilt organ är inte skattskyldigt eftersom den finska staten är kollektivt skattskyldig. Detta gör att vi debiterar moms för företagsekonomiskt prissatta prestationer.

Fakturans innehåll grundar sig på innehållskraven i mervärdesskattelagen (artikel 209 B).

Ordernumret som visas på fakturan är en fakturaidentifierare som automatiskt skapas av ILMO-systemet. Kunden kan inte påverka numret.

Fakturans innehåll grundar sig på innehållskraven i mervärdesskattelagen (artikel 209 B).

Ordernumret som visas på fakturan är en fakturaidentifierare som automatiskt skapas av ILMO-systemet. Kunden kan inte påverka numret.

Långsiktigt underhåll innebär att underhållet inte påbörjas och avslutas samma dag och att det varar mer än 24 timmar.

Ett brandlarmanläggningsobjekt som ska kopplas till långvarigt underhåll kräver alltid ett utlåtande från räddningsmyndigheten. Räddningsmyndighetens utlåtande för långsiktigt underhåll skaffas av kunden. Vänligen ange tillståndsinformationen till e-postadressen [email protected]

Faktureringen fortsätter som vanligt trots långvarigt underhåll. Kunden har också rätt att testa larmanordningen under underhåll.

Du kan göra ändringar i ILMO-systemet. Inloggning i ILMO-systemet sker med bankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna uträtta ärenden i systemet ILMO behöver du företagets fullmakt, om du inte är vd för företaget, styrelseordförande eller näringsidkare. Fullmakten kan göras på webbplatsen suomi.fi.

Privatkunder kan inte logga in i ILMO-systemet, så ändringar görs med hjälp av formulären som finns på vår webbplats.

Inloggning i ILMO-systemet sker med bankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna uträtta ärenden i systemet ILMO behöver du företagets fullmakt, om du inte är vd för företaget, styrelseordförande eller näringsidkare. Fullmakten kan göras på webbplatsen suomi.fi.

Privatkunder kan inte logga in i ILMO-systemet, så ändringar görs med hjälp av formulären som finns på vår webbplats.

Du hittar instruktioner på webbplatsen suomi.fi för att söka fullmakter.

Befullmäktiga en person som användare av ILMO-systemet i suomi.fi-tjänsten under ”Underhåll av avtal om larmanordningar”.

Enligt avsnitt 5.1 i statens avgiftsförordning får myndigheten bevilja ytterligare tid för att betala avgiften. Enligt förordningen ska betalningsperioden som regel inte beviljas för mer än ett år. Betalningsperioden och dess villkor måste överenskommas skriftligen via e-post [email protected] För betalningsperioden ska debiteras den årliga räntesatsen enligt den referensränta som avses i artikel 12 i räntelagen, plus tre procentenheter.

Du kan göra en reklamation skriftligen via e-post till: [email protected]

Kontakta ilmoitinlaitteet(at)112.fi om du behöver en ny faktura. Kontrollera din faktureringsadress i ILMO-systemet och korrigera vid behov.

Ansökningar behandlas i den ordning de ankommer och vår genomsnittliga handläggningstid är 1-2 veckor. Behandlingen går snabbare om alla nödvändiga dokument bifogas ansökan.