Uppdragshanteringen för akutsjukvårdsuppdrag förnyades

Utgivningsdatum 11.3.2024 9.01
Nyhet

Instruktionen för uppdragshantering för den prehospitala akutsjukvården förnyades i slutet av november 2023. Syftet med den nya instruktionen för uppdragshantering är att vägleda den hjälpbehövande till den rätta hjälpen redan i det första skedet.

När nödcentraloperatören tar emot ett nödmeddelande börjar operatören omedelbart göra en riskbedömning och skapa en lägesbild av händelsen. Riskbedömningen utförs i enlighet med en särskild instruktion för uppdragshantering. Dessa instruktioner görs upp av de myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten. De definierar vilka faktorer som ska beaktas i den aktuella situationen och när det finns skäl att larma myndigheten till platsen.

Instruktionerna för akutsjukvårdsuppdrag görs upp av centralerna för prehospital akutsjukvård inom samarbetsområdena för social- och hälsovården. De gav Nödcentralsverket nya instruktioner i november i fjol. Målet med instruktionen är att de uppdrag som förmedlas till den prehospitala akutsjukvården motsvarar de faktiska behoven. Efter reformen lägger nödcentralen större tonvikt vid att vägleda personer att ta sig till vården på egen hand, i stället för att grundprincipen skulle vara ett uppdrag som förmedlas till den prehospitala akutsjukvården.

– Utgångspunkten är att det alltid finns hjälp att få i en nödsituation, säger branschchef Ari Ekstrand.

Ny verksamhetsmodell

Tidigare definierade nödcentralsdatasystemet mycket långt hur brådskande ett uppdrag var. Genom reformen har nödcentraloperatören fått en starkare roll och större behörighet att själv bedöma situationen. Ekstrand berättar att nödcentralsoperatörerna fick utbildning i de nya instruktionerna om uppdragshantering och riskbedömning under hösten 2023.

−I andra myndighetsuppgifter har man redan tidigare betonat nödcentraloperatörens eget omdöme vid riskbedömningen. Nu ändras uppdragshanteringen inom prehospital akutsjukvård i samma riktning. Vi följer upp resultaten och preciserar instruktionerna vid behov. Förändringar tar alltid sin tid, men erfarenheterna har varit positiva redan i det här skedet, konstaterar Ekstrand.

Tidigare låg vikten på att larmet ska ske snabbt, men nu betonas riskbedömningens träffsäkerhet. För att det ska vara möjligt att larma rätt hjälp måste nödcentralen få tillräckliga uppgifter av den som lämnar nödmeddelandet.

−Det är viktigt att den som lämnar ett nödmeddelande svarar på nödcentraloperatörens frågor. Först då kan nödcentraloperatören skapa sig en rättvisande lägesbild av händelsen och larma rätt hjälp, säger Ekstrand.

Jourhjälpen 116 117 för icke-brådskande situationer

Om det inte är fråga om en brådskande nödsituation kan nödcentralen i enlighet med den nya instruktionen hänvisa den som ringt 112 att ringa jourhjälpen 116 117. Jourhjälpen 116 117 är en rådgivningstjänst som välfärdsområdena ordnar. Tjänsten ger råd vid akuta hälsoproblem, såsom olika smärttillstånd som inte kan avhjälpas med egenvård.

− Det handlar inte om att personen förvägras vård utan om att läget inte kräver att den prehospitala akutsjukvården larmas. Akutsjukvården ska i första hand inriktas på sjukdomsattacker och allvarliga skadefall, preciserar Ekstrand.

Det gäller att ringa jourhjälpen innan man söker sig till jouren. I jourhjälpen berättar yrkesutbildad personal om situationen kräver ett besök på jouren. Om egenvård räcker i den aktuella situationen, får personen pålitliga instruktioner för egenvård från jourhjälpen.

– I livshotande situationer ska man alltid ringa nödnumret, till exempel vid svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom eller plötsliga kramper. Då ska man ringa 112, påminner Ekstrand.

Söka sig till vård på egen hand

De nya instruktionerna för uppdragshantering lägger nu större betoning på att människor söker sig till vården på egen hand. Då situationen inte är brådskande, frågar nödcentraloperatören om den hjälpbehövande kan åka till vården med kollektivtrafiken, egen bil eller skjuts av en bekant.

– Behovet av prehospital akutsjukvård ökar hela tiden. Genom att uppmana personer att själva ta sig till vården vill vi säkerställa att ambulanser hela tiden finns tillgängliga för brådskande uppdrag, säger Ekstrand.

Situationer där kriterierna för att skicka en ambulans inte uppfylls kan ofta avhjälpas hemma. Ekstrand poängterar att det måste finnas grundläggande läkemedel mot smärta och feber samt vårdmaterial för små sår i varje hem.

− I problemsituationer går det dessutom snabbt att få hjälp i appen 112 Suomi, där det finns många olika journummer. Det är också bra att titta på välfärdsområdenas webbplatser. Där hittas  mycket information om hälso- och sjukvårdstjänsterna, säger Ekstrand.

Nödcentralstjänster