Johdanto

Hätäkeskuslaitoksen rooli suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ja turvallisuuskulttuurin tuottajana on keskeinen.

Edustamme yhtä osaa kokonaisturvallisuudesta ja tehtävämme on omalta osaltamme vahvistaa luottamusta viranomaisiin sekä ylläpitää kansalaisten turvallisuudentunnetta. Meidän on jatkuvasti seurattava uhkien ja koko turvallisuuskentän kehitystä ja varauduttava muuttuviin tilanteisiin hätäkeskuspalvelun turvaamiseksi. 

Hätäkeskuslaitos haluaa edistää kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävät toimet ovat luonnollinen osa toimintaamme ja johtamista. 

Valtiokonttori on suosittanut virastoja ja laitoksia arvioimaan oman vastuullisuustyönsä vaikuttavuutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta (Valtiokonttorin ohje: Vastuullisuusraportointi valtionhallinnossa). Sisäasiainhallinnossa kestävän kehityksen keskeisimpiä kysymyksiä sisäasiainhallinnossa ovat turvallisuuden tuottaminen tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla osana ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävämmän Suomen rakentamista.

Tässä raportissa pyrimme kuvaamaan tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä, joilla kutakin tavoitetta edistämme.

Hätäkeskuslaitoksen vastuullisuusraportoinnin kehyksenä on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta. Näistä tavoitteista olemme valinneet kolme tavoitetta, joihin katsomme voivamme ainakin välillisesti hätäkeskustoiminnassa ja organisaationa vaikuttaa. Olemme lisäksi valinneet näistä kolmesta tavoitteesta ne alatavoitteet, jotka lähimmin soveltuvat toimintamme vaikutuspiiriin. Tässä raportissa pyrimme kuvaamaan tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä, joilla kutakin tavoitetta edistämme.

Yhteiskuntavastuun käsite liittyy tiiviisti kestävän kehityksen periaatteisiin. Hätäkeskuslaitos yhtenä keskeisenä turvallisuusviranomaisena haluaa kantaa vastuuta siitä, että tuotamme hätäkeskuspalvelut mahdollisimman ekologisesti ja taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio

Tämä vastuullisuusraportti on julkaistu 21.4.2022 ja päivitetty 26.9.2023.