3. Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä

Hätäkeskuslaitos on tunnistanut toiseksi merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteeksi tavoitteen 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Kyseisen kohdan alatavoitteen 10.3: Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä sisältö on sellainen, johon hätäkeskustoiminnalla voidaan väljästi tulkiten vaikuttaa.

Hätäkeskustoiminnassa yksi keskeinen tavoite on hälytyspalveluiden yhdenvertaisuuden edistäminen. Tavoite on kirjattu muun muassa sisäministeriön kestävän kehityksen toimenpidesitoumukseen.

Uusia, yhdenvertaisuutta parantavia hätäilmoitustapoja suunnitellaan koko ajan ja niitä on jo merkittävässä määrin otettu käyttöön. Tavoitteena on tuottaa hätäkeskuspalvelut mahdollisimman yhdenmukaisesti riippumatta kansalaisuudesta, etnisestä taustasta, asuinpaikasta tai muista apua tarvitsevan henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

Hätäkeskustoiminnassa yksi keskeinen tavoite on hälytyspalveluiden yhdenvertaisuuden edistäminen. Tavoite on kirjattu muun muassa sisäministeriön kestävän kehityksen toimenpidesitoumukseen.

Hätäkeskuspalvelut ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Kielellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi käytössä on lisäksi yli 30 kieltä kattava 24/7 tulkkauspalvelu, joka mahdollistaa vieraskielisten soittajien palvelun heidän omalla äidinkielellään. Hätäkeskuslaitos on pyrkinyt lisäämään mm. maahanmuuttajien tietoisuutta tulkkauspalvelun mahdollisuudesta sekä yleisesti hätäkeskuspalvelun toimivuudesta Suomessa. 

Hätäkeskuslaitos kuuluu Euroopan hätänumerojärjestö EENA:n organisoimaan Pan-European Mobile Emergency Apps (PEMEA) -projektiin. Projektissa toteutetun arkkitehtuurin avulla eurooppalaiset 112-sovellukset toimivat yli maan rajojen. PEMEA otetaan portaittain käyttöön eri maissa ja Suomi on mukana heti ensimmäisessä vaiheessa.

112 Suomi -sovelluksella avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä.

Uuden arkkitehtuurin avulla 112 Suomi -sovelluksesta soitettu hätäpuhelu ja tarkka sijaintitieto ohjautuvat Euroopassa kohdemaan hätäkeskukseen. Hätäkeskuksessa nähdään, kun soittajan sijaintitieto tulee ulkomaalaisesta puhelinnumeroista. Nämä ominaisuudet toimivat siitä lähtien, kun PEMEA on käytössä myös kohdemaassa.

Hätäkeskuslaitoksella on räätälöityjä palveluita erityisryhmien tarpeisiin, tästä esimerkkeinä muun muassa: 

  • mahdollisuus tehdä hätäilmoitus tekstiviestillä
  • 24/7 tulkkauspalvelu yli 30 kielelle
  • eCall hälytyspalvelu
  • vaaratiedotteet voidaan antaa eri saamenkielillä, mikäli tapahtuma koskee saamenkielisten asuinalueita 
  • sijaintitietolomakkeet turisteja ym. varten yhdeksällä eri kielellä 
  • 112 Suomi -sovellus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
  • viittomakielen tulkkauspalvelu yhteistyössä KELA:n kanssa.