6. Raportin laadinta

Tähän raporttiin olemme tiivistetysti kuvanneet ne Hätäkeskuslaitoksessa tunnistetut keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista omalla toiminnallamme voimme merkittävimmin edistää.

Raporttiin ei ole tarkoituksellisesti liitetty Hätäkeskuslaitoksen operatiiviseen toimintaan liittyviä tulostavoitteita eikä esimerkiksi toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä raportoitavia yleisiä tunnuslukuja. 

Tiivistelmä Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksestä 2021.

---

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Tämän raportin lisäksi Hätäkeskuslaitos on julkaissut tammikuussa 2022 toimenpidesitoumuksen, jolla sitoudumme edistämään kestävää kehitystä, ja johon tämä raportti perustuu.

Kestävän kehityksen keskeisimpiä kysymyksiä sisäasiainhallinnossa ovat turvallisuuden tuottaminen tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla osana ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävämmän Suomen rakentamista. 

1. Hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentäminen

Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeä seuraavin toimenpitein:

  • sähköenergia tuotetaan 100 % uusiutuvalla energialla
  • pyrimme vaikuttamaan lämmitysenergian tuotantotapaan, jota virastossa käytetään 
  • uusien energiatehokkaampien järjestelmien hankinta ja poistuneiden järjestelmien alasajot 
  • vähennetään matkustamista ja suositaan videoneuvotteluita ja -kokouksi, etätyö on vakiintunut osaksi työkulttuuria ja -tapaa
  • matkustamisessa käytetään ensisijaisesti julkisia kulkuneuvoja
  • lentomatkustamista käytetään vain pakottavista syistä
  • omia virka-autoja on vähennetty viimeisen kymmen vuoden aikana kolmannekseen ja uusien autojen hankinnassa keskeisinä hankintakriteereinä ovat energiatehokkuus, turvallisuus ja vähäpäästöisyys
  • käytöstä poistuvien virkavaatteiden kierrätys

2. Kestävän kehityksen painoarvon lisääminen hankinnoissa

Hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen tarvitaan runsaasti tietotekniikkaa. Tietoteknisten laitteiden hankinnassa keskeisenä vaatimuksena luotettavuuden lisäksi on energiatehokkuus. Tietotekniset laitteet hankitaan keskitetysti joko Valtorin tai Hanselin puitejärjestelyjen kautta. Tietoteknisten laitteiden osalta pääasiallinen hankintatapa on leasing, jolloin laitteet palautuvat alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa tehokkaasti ja jäännösarvo hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. 

3. Hälytyspalveluiden yhdenvertaisuuden edistäminen 

Uusia, yhdenvertaisuutta parantavia hätäilmoitustapoja suunnitellaan koko ajan ja niitä on jo merkittävässä määrin otettu käyttöön. Tavoitteena on tuottaa hätäkeskuspalvelut mahdollisimman yhdenmukaisesti riippumatta kansalaisuudesta, etnisestä taustasta, asuinpaikasta tai muista apua tarvitsevan henkilökohtaisista ominaisuuksista. Hätäkeskuspalvelut ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi käytössä on 24/7 tulkkauspalvelu, joka mahdollistaa vieraskielisten soittajien palvelun heidän omalla äidinkielellään. Hätäkeskuslaitos pyrkii lisäämään mm. maahanmuuttajien tietoisuutta tulkkauspalvelun mahdollisuudesta sekä yleisesti hätäkeskuspalvelun toimivuudesta Suomessa. 

Hätäkeskuslaitoksen vuosittain päivitettävässä henkilöstösuunnitelmassa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet viraston henkilöstön yhdenvertaisuuden toteuttamissa. Suunnitelmassa kuvataan mm. toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon toteuttamisesta, palkkausjärjestelmän yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisestä.

4. Uusintarikollisuuden ja uudelleenuhriutumisen vähentäminen 

Hätäkeskuslaitoksessa ei ole tehty merkittäviä toimenpiteitä tämän osalta, sillä Hätäkeskustoiminnalla ei suoranaisesti voida asiaan vaikuttaa.

Toimenpidesitoumuksen toteuttaminen

Kestävän kehityksen toimenpiteitä toimeenpannaan Hätäkeskuslaitokselle myönnettyjen voimavarojen puitteissa. Toimeenpanoa tukevat mm. sisäministeriön hiilijalanjäljen laskenta sekä hankintoja koskevat puitesopimukset ja niiden velvoitteet.

Osa kestävän kehityksen toimenpiteistä ja niiden mittareista sisältyy Hätäkeskuslaitoksen vuosittaiseen tulossopimukseen. Hätäkeskuslaitoksessa pyritään korostamaan vastuullisuuden kulttuuria koko organisaatiossa ja vakiinnuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Hätäkeskuslaitoksen asiakirja HAK-202-288/221222: HAK; Hätäkeskuslaitoksen kestävän kehityksen toimenpidesitoumus (voit tilata asiakirjan Hätäkeskuslaitoksen kirjaamosta [email protected]).