2. Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Hätäkeskuslaitos on tunnistanut omasta näkökulmastaan merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteeksi tavoitteen 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Tavoite liittyy kiinteästi Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävään hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen. Viraston tehtävänä on tuottaa laadukkaita, luotettavia ja yhdenvertaisia hätäkeskuspalveluja. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen auttaville eri viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Auttamisen ketjuun kuuluvien viranomaisten sujuvalla ja tehokkaalla yhteistyöllä edistetään kansalaisten turvallisuutta.

Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn näkökulmasta Hätäkeskuslaitos sovittaa yhteen kiireellisten hälytysviranomaisten toimintaa ja huolehtii rajallisten resurssien priorisoinnista.

Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli tiedonvälittäjänä normaalioloissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn näkökulmasta Hätäkeskuslaitos sovittaa yhteen kiireellisten hälytysviranomaisten toimintaa ja huolehtii rajallisten resurssien priorisoinnista. Hätäkeskustoiminta on täten yksi niistä tärkeimmistä toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan väestön turvallisuuden tunteeseen sekä luottamukseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Kuvassa naishätäkeskuspäivystäjä tietokoneella haed setit päässä. Auttamisen ketjuun kuuluvien viranomaisten sujuvalla ja tehokkaalla yhteistyöllä edistetään kansalaisten turvallisuutta.

Suomessa hätäilmoitusten käsittelyä on tehty ns. verkottuneella toimintamallilla toukokuusta 2019 lähtien. Toimintamallia on kehitetty koko ajan muun muassa vastaajapiirin laajentamiseen liittyvien kokeilujen sekä riskinanalyysien tekemiseen ja yhtenäisiin toimintatapoihin liittyvien kehittämishankkeiden kautta. Verkottuneella toimintamallilla pyrimme mm. varmistamaan hätäkeskuspalvelun saatavuuden erilaisissa ruuhka- ja poikkeustilanteissa. Kokonaisuutena verkottuneella toimintamallilla on kyetty parantamaan hätäkeskustoiminnan toimintavalmiutta ja ylläpitämään palvelun laatu eri tilanteissa.

Lähimmin hätäkeskustoimintaan liittyvä kestävän kehityksen toimintaohjelman alatavoite on kohdassa 3.6 puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä. Liikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ei hätäkeskustoiminnalla voida suoranaisesti vaikuttaa.

Teknologian kehittyminen on nopeuttanut ja tarkentanut avun hälyttämistä onnettomuustilanteissa.

Teknologian kehittyminen on kuitenkin nopeuttanut ja tarkentanut avun hälyttämistä onnettomuustilanteissa. Tästä käytännön esimerkkinä on nykyaikaisten ajoneuvojen automaattinen hälytysjärjestelmä, eCall, jossa ajoneuvo onnettomuustilanteessa automaattisesti tekee hätäilmoituksen hätäkeskukseen. ECall teknologia laajenee suhteellisen nopeasti autokannan uudistuessa. Järjestelmä ei estä onnettomuutta, mutta parhaimmillaan nopea avunsaanti vähentää onnettomuudesta aiheutuvia kuolemia ja lieventää vammoja. Vuonna 2022 Hätäkeskuslaitos vastaanotti Suomessa 3320 eCall hälytystä.