4. Kulutus ja tuotantotapojen kestävyys

Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta kolmas merkittäväksi tunnistettu YK:n kestävän kehityksen tavoite on tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Lähimmin tähän kokonaisuuteen voidaan liittää alatavoitteet 12.5: Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin sekä 12.7: Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

Hätäkeskuslaitoksessa on vahvistettu kestävän kehityksen toimenpidesitoumus, joka on laadittu sisäministeriön toimenpidesitoumuksen jaottelun mukaisesti. Virastossa voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa esimerkiksi kulutuskäyttäytymiseen, energiatalouteen, hankintoihin, jätehuoltoon, käytöstä poistettavien kalusteiden ja tavaroiden kierrätykseen jne. Seuraavassa on tiivis kuvaus keskeisistä toimenpiteistä alatavoitteiden pohjalta jäsenneltynä.

4.1 Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hätäkeskuslaitoksen sähköenergia tuotetaan 100 % uusiutuvalla energialla. Pyrimme virastona mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan lämmitysenergian tuotantotapaan. Alla oleva taulukko osoittaa kuinka sähkön kulutusta virastossa on onnistuttu pienentämään.

Sähköenergian kulutus 2017-2022

Vuosi Kulutus kWh Muutos % edelliseen
2017 3498104  
2018 3460156 -1,08 %
2019 3247322 -6,15 %
2020 3163820  -2,57 %
2021 2948344 -6,81 %
2022 2855483 -3,15 %

Energiatehokkuutta ovat parantaneet muun muassa:

  • kiinteistöihin tehdyt korjaukset
  • poistuneiden järjestelmien alasajot
  • uusien energiatehokkaampien järjestelmien hankinta (esimerkiksi UPS moduulit)

Hätäkeskuslaitoksessa pyrimme vähentämään matkustamista ja mahdollisuuksien mukaan suosimaan videoneuvotteluita ja -kokouksia. Lisäksi etätyö on vakiintunut virastossa osaksi työkulttuuria ja -tapaa. Matkustamisessa käytetään ensisijaisesti julkisia kulkuneuvoja. Lentomatkustamista käytetään vain pakottavista syistä.

""

Hätäkeskuslaitoksen omia virka-autoja on vähennetty viimeisen kymmenen vuoden aikana kolmannekseen. Uusien autojen hankinnassa keskeisinä hankintakriteereinä ovat olleet energiatehokkuus, turvallisuus ja vähäpäästöisyys.

Lisäksi yhtenä konkreettisena kestävän kehityksen toimenpiteenä olemme toteuttaneet käytöstä poistuvien virkavaatteiden kierrätyksen. Kierrätys toteutetaan toimipistekohtaisesti yhteistyössä virkavaatteiden toimittajan kanssa. 

Hallinnollisen toimistotyön osalta Hätäkeskuslaitoksessa on päätetty, että esimerkiksi henkilökohtaisista tulostimista tullaan tietyn siirtymäajan jälkeen luopumaan kokonaan. Henkilökohtaisten tulostimien sijaan panostetaan turvatulostusmahdollisuuksien lisäämiseen siten, että keskitetyillä tulostimilla voidaan tulostaa tietoturvallisesti pin-koodia käyttämällä. Tulostimien määrällä on jonkin verran taloudellista merkitystä, mutta enemmän merkitystä hiilijalanjäljen ja kestävän kehityksen kannalta. Turhaa tulostamista vältetään, jotta paperin käyttö vähenee. Suurin osa asiakirjojen käsittelystä voidaan nykyisin hoitaa kokonaan sähköisesti. 

4.2 Kestävän kehityksen painoarvon lisääminen hankinnoissa

Hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen tarvitaan runsaasti tietotekniikkaa. Tietoteknisten laitteiden hankinnassa keskeisenä vaatimuksena luotettavuuden lisäksi on energiatehokkuus. Tietotekniset laitteet hankitaan keskitetysti joko Valtorin tai Hanselin puitejärjestelyjen kautta. Tietoteknisten laitteiden osalta pääasiallinen hankintatapa on leasing, jolloin laitteet palautuvat alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa tehokkaasti ja jäännösarvo hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Suurin osa Hätäkeskuslaitoksen hankinnoista tehdään Hansel -puitejärjestelyjen kautta. 

Hansel edellyttää enenevässä määrin puitejärjestelyissään tavaroiden ja palveluiden toimittajilta kestävän kehityksen mukaisia sitoumuksia. Tämän lisäksi asetamme omissa kilpailutuksissamme toimittajille energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä vaatimuksia. Tästä yhtenä esimerkkinä edellä mainittu virkavaatteiden toimitussopimus

Hanselin hankintojen vastuullisuudesta voit lukea Hanselin verkkosivuilta.