Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Arviointien tulokset

Hätäkeskuslaitoksessa ei suoritettu vuoden 2023 aikana ulkopuolisen tahon toimesta toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Virastossa arvioitiin suunnitelmallisesti oman toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laillisuutta muun muassa säännöllisin riskikartoituksin, laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelmaa noudattamalla sekä määrämuotoisesti tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioimalla. Viime mainitussa keskeisiä toimintoja ovat muun muassa: osasto- ja yksikkökohtainen säännöllinen tulostavoitteiden saavuttamisen seuranta, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä tulosneuvottelut ohjaavien ministeriöiden kanssa. 

Marraskuussa 2023 toteutettiin kattava sisäisen valvonnan arviointi COSO -arviointikehikon mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksen sisäisen valvonnan arviointiraportti on toimitettu sisäministeriöön joulukuussa 2023.

Edellä esille tuodun perusteella Hätäkeskuslaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarviosta annetun lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.