Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tuottavuus

Laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden tuottamisen edellytyksenä on, että päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Päivystyshenkilöstöön luetaan kuuluvaksi henkilöstö, joka osallistuu hätäilmoitusten käsittelyyn (vuoromestarit, ylipäivystäjät, hätäkeskuspäivystäjät).

Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä per päivystyshenkilö lasketaan vastattujen hätäilmoitusten summasta jaettuna toteutuneilla päivystyshenkilöstön henkilötyövuosilla (htv).
Hätäilmoitusten määrä / päivystyshenkilöstö oli tarkastelujaksolla 6670 / henkilö. 

Toiminnan taloudellisuus

Hätäkeskustoiminnan taloudellisuutta on arvioitu siten, että Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen kustannustiedot on jaettu viimeisimmällä virallisella väestömäärällä ja vastatuilla hätäilmoitusmäärillä. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista poislukien investoinnit. Väestömäärän lähteenä on käytetty tilastokeskuksen 31.11.2023 tilastoa.

Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset euroa/asukas vuonna 2023 olivat 12,7 euroa. Kustannukset vastattua hätäilmoitusta kohden olivat 23,4 euroa.

Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat nousseet hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Molempien tunnuslukujen nousuun ovat vaikuttaneet kokonaiskustannusten nousu ylläpito-, kehitys- ja henkilöstömenoissa.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottaminen perustuu Hätäkeskuslaitoksessa siihen, että paloilmoitinlaite on määritelty pakolliseksi rakennusmääräyksissä (ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020). Liiketaloudellisesti hinnoitettujen suoritteiden tuottaminen perustuu lakiin hätäkeskustoiminnasta. 

Laki kilpailulain muuttamisesta (659/2021) edellyttää erillistä kirjanpitoa, jos valtio harjoittaa kilpailutilanteessa tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Hätäkeskuslaitos ei harjoita kilpailulain 30 d §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa. 

Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat on määritelty sisäministeriön joulukuussa vuonna 2021 antamassa asetuksessa (1293/2021). Maksuasetus on voimassa 1.1.2022 - 31.12.2023.

Ilmoitinlaitteiden liittymismaksu oli maksuasetuksen mukaisesti 70 euroa. Julkisoikeudellinen testausmaksu oli 16 euroa/kuukausi ja liiketaloudellisten suoritteiden testausmaksu oli 19 euroa/kuukausi vuonna 2023. Maksullisen palvelutoiminnan eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2023. 

Hätäkeskuslaitoksen ilmoitinlaiteasiakkaista noin 40 % on liittynyt sähköiseen ILMO-järjestelmään. Asiakkaat pääsevät ILMO-järjestelmässä tekemään hakemuksia, syöttämään sopimusmuutoksia esimerkiksi yhteyshenkilömuutoksia ja tarkastamaan sopimustietojaan.