Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä hätäilmoituksia. Vastatut hätäilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitehälytyksiin, eCall-hälytyksiin ja hätätekstiviesteihin.

Vuoden 2023 aikana hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä 3 030 630 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2 999 720. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 4 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 1 501 100 tehtävää. Välitettyjen tehtävien määrä pysyi kokonaisuutena samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Ensihoidon tehtävämäärät laskivat 4 % vuoteen 2022 verrattuna. Sosiaalitoimen tehtävissä jatkui kasvutrendi, jota on ollut useana vuonna peräkkäin. Nyt kasvua oli 34 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaalitoimen tehtävämäärät ohittivat nyt ensimmäisen kerran pelastustoimen tehtävämäärät.

Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden kokonaismäärä on kasvanut. Kasvu on kohdistunut virhe ja tahattomiin soittoihin, sen sijaan ilkivaltaiset soitot ovat vähentyneet.

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

Palvelukyky muodostuu monien asioiden kokonaisuutena. Laadullista toimintaa seurataan työmäärän ja työhön käytettävien aikojen avulla.

Vuonna 2023 hätäilmoitusten keskimääräinen vastausviive oli 4 sekuntia.
Hälyttämiseen kulunut aika kiireellisissä tehtävissä (A-tehtävät) on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2023 toteumat (mm:ss) olivat toimialoittain: ensihoito, 01:33, poliisi, 02:40, pelastustoimi, 01,51.

Asiakaspalautteet ja hallintokantelut

Vuonna 2023 Hätäkeskuslaitos vastaanotti yhteensä 1014 asiakaspalautetta, joista suurin osa oli varsinaista hätäkeskustoimintaa koskevia palautteita. Palautteista kansalaisilta oli 956 ja viranomaisilta 58. Kansalaisilta tulleissa palautteissa on jonkin verran myös muita kansalaisyhteydenottoja, kuten tiedustelua ja neuvontapyyntöjä.

Hätäkeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden määrä kasvoi hieman vuoteen 2022 verrattuna, jolloin palautteita vastaanotettiin 956. 

Asiakaspalautteet rekisteröidään Hätäkeskuslaitoksessa ja niistä saatua informaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä muun muassa henkilöstön koulutuksessa. 

Hallintokanteluita toimitettiin Hätäkeskuslaitokselle vuonna 2023 yhteensä 58. Hallintokanteluiden määrä kasvoi hieman vuodesta 2022, jolloin kanteluita toimitettiin 50. Pääsääntöisesti kanteluiden aiheina ovat tapahtumat, joissa toivotunlainen apu on tullut evätyksi, avun odottamisen ajallinen kesto on koettu pitkäksi tai hätäkeskuspäivystäjän käytös hätäpuhelun käsittelyssä on koettu epäasialliseksi.