Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Hätäkeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä siihen sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.

Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksessä laillisuusvalvonnan yhdeksi tehtäväksi on määrätty arvioida ja varmistaa osaltaan valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 69 §:n mukaisen viraston sisäisen valvonnan toimivuutta.

Sisäministeriö valvoo Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja suorittaa vuosittaisen tarkastuksen viraston toiminnan laillisuuteen. Laillisuusvalvontatarkastus Hätäkeskuslaitokseen suoritettiin 7.12.2023. Hätäkeskuslaitos on toimittanut sisäministeriölle tarkastuksessa pyydetyt lisäselvitykset joulukuun 2023 aikana. 

Eduskunnan oikeusasiamies suoritti tarkastuksen Hätäkeskuslaitokseen ja Keravan hätäkeskukseen 20.11.2023. Hätäkeskuslaitos on toimittanut tarkastuksessa pyydetyt lisäselvitykset oikeusasiamiehelle marraskuun 2023 aikana. 

Hätäkeskuslaitoksen uusi laillisuusvalvontaohje on ollut käytössä 1.1.2023 alkaen ja siihen liittyvää koulutusta eri henkilöstöryhmille on toteutettu kaksi kertaa tammi-helmikuussa 2023. Koulutusta toteutettiin myös ilmoituskanavasta ja sen käytöstä erikseen esihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Lisäksi järjestettiin koulutusta hyvästä hallinnosta ja hallinnon oikeusperiaatteista sekä tiedonhallintalaista ja asiarekisterin käytöstä.

Valvontavuonna 2023 suoritettiin Hätäkeskuslaitoksessa aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti neljä erillistä tarkastusta, joista kustakin on laadittu erillinen tarkastuskertomus. Tarkastuskohteita olivat sosiaalitoimen tehtävät (HAK-235812), ruotsinkieliset puhelut (HAK-2315111), matkustusprosessi (HAK-2312739) ja henkilötietojen käsittelyn valvonta hätäkeskuksissa (HAK-2315176).

Tarkastusten perusteella on annettu toimenpidesuosituksia.

Lisäksi on suoritettu valvontatarkastus henkilötietojen käsittelyyn kansalaiskirjeiden käsittelyn yhteydessä. Tarkastuksesta on laadittu erillinen raportti.

Hätäkeskuslaitos on ottanut käyttöön lakisääteisen ilmoituskanavan. Ilmoituskanavaan ei vuonna 2023 tullut yhtään ilmoitusta.

Hätäkeskuslaitoksessa riskien arviointia tehdään jatkuvasti kiinteänä osana viraston toimintaa. Vuonna 2023 organisaatioriskit käsiteltiin viraston turvaryhmässä jokaisella vuosineljänneksellä. Marraskuussa toteutettiin kattava toiminnallinen riskiarviointi, johon osallistuivat viraston kaikki osastot (raportti 10.11.2023). Riskiarviointi toteutettiin Granite-järjestelmässä olevaa arviointikehikkoa soveltaen.

Tehdyssä riskiarvioinnissa kartoitettiin keskeisimmät riskit, arvioitiin niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä sekä kirjattiin, miten riskeihin on jo varauduttu tai miten varautumista parannetaan. Riskiarviointien lopputulemana Hätäkeskuslaitoksen keskeisimmiksi riskeiksi kirjattiin seuraavat: Toimitilan käytön estävä vika tai muu tapahtuma (riskitaso 9), Hätäkeskuksien peruskorjausta tai uusien tilojen rakentamista siirretään (riskitaso 9), hätäkeskustietojärjestelmän käytön estävä vika tai häiriö (riskitaso 8).  Kaikkiin tunnistettuihin riskeihin on määritelty vastuutahoittain hallintatoimet, joilla riskejä pyritään pienentämään tai poistamaan kokonaan.