Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Johdon katsaus

Vuonna 2023 hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä 3 030 630 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2 999 720. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 1 501 100 tehtävää. Välitettyjen tehtävien määrä pysyi kokonaisuutena samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 

Vuonna 2023 saavutettiin 10 sekunnin ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteet. 10 sekunnin vastausaika toteutui 90 prosenttissa vastatuista hätäpuheluista ja 30 sekunnin vastausaika toteutui  99 prosenttissa vastatuista puheluista. Hätäpuheluiden keskimääräinen vastausaika oli 4 sekuntia (vuonna 2022 vastaava aika oli 3 sekuntia).

Verkottuneen toimintamallin avulla kyettiin pitämään hätäkeskustoiminta hyvällä tasolla tasaisesti koko vuoden. Erityisesti tämä näkyy vastausaikatoteumina alle 30 sekunnin toimintaluvuissa.
Hätäkeskuspalveluiden verkottunutta toimintamallia kehitetään koko ajan. Erilaisten pilottihankkeiden ja kokeilujen kautta löydetään optimaalinen tapa verkottuneen toiminnan hyödyntämiseen. Kokonaisuutena toimintamallilla on kyetty parantamaan hätäkeskustoiminnan toimintavalmiutta ja tasaamaan päivystyshenkilöstön työmääriä vaikeassa henkilöstötilanteessa.

Hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen liittyvät keskeisimmät kehittämishankkeet olivat hätäviestijärjestelmän uudistaminen ja pikaviestintäpalvelun kehittäminen. Hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä oli vuoden 2023 lopussa vakituisessa virassa 524 henkilöä ja määräaikaisessa virkasuhteessa 97 henkilöä. Määräaikaisuuden perusteena ovat pääosin virkavapauksista johtuvat sijaisuudet sekä projektiluonteiset tehtävät. Resurssien käyttöaste oli noin 94,8 % ja toteuma 607,6 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöasteprosentti on noussut vuodesta 2022, jolloin henkilötyövuositoteuma oli 588,4 ja käyttöasteprosentti oli 92,8 %. 

Valmistuvien hätäkeskuspäivystäjäopiskelijoiden rekrytointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Valmistuneista opiskelijoista 94 % onnistuttiin rekrytoimaan viraston palvelukseen heti valmistumisen jälkeen. Yhteensä 60 vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää aloitti työnsä Hätäkeskuslaitoksessa valmistumisvuonna 2023.

Sairauspoissaolojen määrä päivystyshenkilöstön kohdalla on vähentynyt vuoteen 2022 verrattuna ja hallintohenkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 15,6 työpäivää/henkilö. Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 7,0 työpäivää ja päivystyshenkilöstöllä 17,7 työpäivää/henkilö.Kuluneen vuoden aikana Hätäkeskuslaitoksessa käynnistettiin strategisen ennakoivan työkykyjohtamisen mallin rakentaminen ja päivystyshenkilöstön työssä jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä tehostettiin edelleen. 

Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset ovat parantuneet merkittävästi. Kun vuonna 2019 VMBaron kokonaisindeksi oli 3,16, vuonna 2023 tulos oli 3,43.

Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä oleva rahoitus koostui vuoden 2023 talousarvion momentista 26.30.02 ja vuodelta 2022 siirtyvän määrärahan momentista 4.22.26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille myönnettiin talousarviossa vuodelle 2023 yhteensä 72,2 miljoonaa euroa.

Hätäkeskuslaitoksen keräämillä toiminnan tuloilla katettiin 6 % toiminnan kuluista vuonna 2023. Toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä- ja testausmaksuista. 

Toiminnan kehittämiseen liittyvät suurimmat investoinnit koskivat hätäviestijärjestelmän uudistamista, tilannekuvajärjestelmän hankintaa ja ilmoitinlaitteisiin liittyvän järjestelmän kehittämistä.

Vuoden 2023 aikana Hätäkeskuslaitoksessa valmisteltiin viraston johtamisjärjestelmän uudistus. Tavoitteena on toimintatapojen aito uudistaminen tukemaan viraston strategian painopisteitä, henkilöstön osallistamisen lisääminen, valmistelun muuttaminen suunnitelmallisemmaksi, valmistelun riittävä yhteensovitus siten, että henkilöstövoimavarat, rahoitus ja oikeudellinen asiantuntemus on varmistettu ja arvioitu riittävällä tarkkuudella. Keskeisenä tavoitteena on myös hätäkeskusten roolin vahvistaminen virastossa. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin virastossa käyttöön 1.1.2024 alkaen.

Vuosi 2023 huipentui joulukuussa T-median toteuttaman Luottamus&Maine -tutkimuksen tulosten julkaisemiseen. Hätäkeskuslaitos paransi tulosta edellisestä vuodesta ja saavutti kärkisijan jo kolmannen kerran arvosanalla 3.91. Tutkimukseen osallistui 80 julkishallinnon organisaatiota, ja sitä varten haastateltiin noin 10 0000 kansalaista. Viraston parhaimmiksi osa-alueiksi nousivat edellisen vuoden tapaan Tuotteet ja Palvelut arvosanalla 4.24 sekä Vastuullisuus 4.16.