Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Tilinpäätösanalyysi 

Rahoituksen rakenne 

Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä oleva rahoitus koostui vuoden 2023 talousarvion momentista 26.30.02 ja vuodelta 2022 siirtyvän määrärahan momentista 4.22.26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille myönnettiin talousarviossa vuodelle 2023 yhteensä 72,2 miljoonaa euroa.  Siirtyvä erä vuodelta 2022 oli 8,1 miljoonaa euroa. Kirjanpitoyksikön käytettävissä oli budjetoituja määrärahoja yhteensä 80,3 miljooonaa euroa vuonna 2023, mikä oli 7,9 % enemmän kuin vuonna 2022.

Hätäkeskuslaitoksen keräämillä toiminnan tuloilla katettiin 6 % toiminnan kuluista vuonna 2023. Toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä- ja testausmaksuista. 

Talousarvion toteutuminen 

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 4,1 miljoonaa euroa ja muita tuottoja 0,2 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Muu tuotot muodostuivat yhteistoiminnan kustannusten korvauksista, Pelastusopiston ohjauskorvauksesta ja laskutetuista palkoista sekä viivästyssakkotuloista.

Vuoden 2023 talousarviossa Hätäkeskuslaitoksen momentille 26.30.02 myönnettiin yhteensä nettomäärärahaa 72,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lisätalousarvioissa saatiin määrärahalisäyksiä yhteensä 1,8 miljoonaa euroa esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon, palkkausten tarkastuksiin ja ulkoministeriön avustaviin tehtäviin. 

Hätäkeskuslaitoken kirjanpitoyksiköllä käytettävisssä olevista määrärahoista eli 80,3 miljoonasta käytettiin tilivuoden aikana 69,4 miljoonaa euroa. Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2023 määrärahojen toteuma oli 86,4 %. 

Seuraavalle vuodelle siirtyvää määrärahaa jäi 10,9 miljoonaa euroa, josta 5,8 miljoonaa euroa on sidottu edellisten vuosien päätöksillä projekteihin ja niitä maksetaan vuosien 2024 - 2025 aikana.  Siirtyvä erä muodostui henkilötyövuosimäärän vajauksesta ja palvelujen ostojen sekä projektien viivästymisestä.

Toiminnan kehittämiseen liittyvät suurimmat investoinnit koskivat hätäviestijärjestelmän uudistamista ja tilannekuvajärjestelmän hankintaa sekä ilmoitinlaitteisiin liittyvän järjestelmän kehittämistä.