Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Toimintavuonna 2023 tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin sekä työkykyjohtamisen parantaminen. Työhyvinvoinnin parantaminen painottui erityisesti erilaisiin kokeiluihin, joita olivat muun muassa Hätäkeskuslaitoksen ja työterveyspalvelun yhteistoiminnan edelleen kehittäminen, työkykyjohtamisen roolit ja vastuut -matriisin käyttöönotto, kompassityökalujen (esihenkilö ja työkyky) kertaus ja koulutus sekä työterveyspalvelun henkistä tukea koskevien palveluiden laajentaminen.

Kuluneen vuoden aikana Hätäkeskuslaitoksessa käynnistettiin strategisen ennakoivan työkykyjohtamisen mallin rakentaminen ja päivystyshenkilöstön työssä jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä tehostettiin edelleen. Työterveyspalvelun kokonaiskustannukset vuonna 2023 olivat 579 944 euroa (861 euroa/henkilö/vuosi). Kustannukset olivat 11 748 euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. 

Valmistuvien hätäkeskuspäivystäjäopiskelijoiden rekrytointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Vuoden 2023 aikana 60 vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää aloitti työnsä Hätäkeskuslaitoksessa. Joulukuussa 2023 rekrytoitiin 24 vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää, jotka aloittivat työnsä tammikuussa 2024.

Henkilöstön määrä

Resurssien käyttöaste oli noin 94,8 % toteuman ollessa 607,6 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöasteprosentti on noussut vuodesta 2022, jolloin henkilötyövuositoteuma oli 588,4 ja käyttöasteprosentti oli 92,8 %. Hätäkeskusten käyttöaste vaihteli välillä 86,1 % - 99,6 %. 
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,4 %, päivystyshenkilöstön vuoden aikainen poistuma oli 34 henkilöä. Hätäkeskuspäivystäjien vuosittaiset koulutusmäärät eivät ole riittäneet kattamaan viraston viime vuosien rekrytointitarpeita. 

Työtyytyväisyys

Vuonna 2023 Hätäkeskuslaitoksessa toteutettiin työtyytyväisyyskysely, VmBaro. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2021. Kyselyn vastausprosentti vuonna 2023 oli 76,6 % (vuonna 2021 82,2 %). Viraston kokonaistuloksen keskiarvo oli 3,43. Tulos nousi selvästi vuoden 2021 keskiarvosta 3,25.

Sairauspoissaolot 

Päivystyshenkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2022 verrattuna, sensijaan hallintohenkilöstön sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet. Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 15,6 työpäivää/henkilö. Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 7,0 työpäivää ja päivystyshenkilöstöllä 17,7 työpäivää/henkilö.