Tjänster som rör liv och hälsa måste vara pålitliga

Utgivningsdatum 15.2.2023 13.27
Nyhet
Kuvassa kehittämisosaston johtaja Arttu Perttula.

Nödcentralsverket är ett relativt ungt ämbetsverk, endast 21 år, som smidigt utvecklar sin verksamhet och sina tjänster. Arttu Perttula som började arbeta som direktör för utvecklingsavdelningen förra året, säger att man i år bland annat utvecklar en ny kanal för nödmeddelanden och automatiseringen av testtjänsten för larmanordningar.

– Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete när kraven på verksamhetsmiljön förändras och digitaliseringen möjliggör diversifiering av tjänster. I enlighet med tillgänglighetsdirektivets krav måste vi till exempel utveckla våra tjänster så att man kan lämna ett nödmeddelande, utöver telefonsamtal och sms, också med text i realtid, dvs. via en chattkanal. Vi har inlett det här utvecklingsarbetet och den nya kanalen för nödmeddelanden som kan användas med text i realtid, kommer att införas senast under år 2025, säger Perttula.

En del av utvecklingen slutförs som uppställda mål, men Nödcentralsverket genomför också mycket annat utvecklingsarbete. Vissa anknyter till teknik, andra till verksamhetssätt, anvisningar och processer. På Nödcentralsverket pågår även utveckling av ledningssystemet och organisationskulturen. Verksamheten utvecklas alltså på många olika nivåer och på många sätt – även tillsammans med internationella nätverk.

– I år förnyar vi anvisningarna om hanteringen av uppdrag samt riskanalys inom förstavården tillsammans med Social- och hälsovårdsväsendet. Dessutom vidtar vi olika åtgärder för att förbättra cybersäkerheten, vi förnyar nödkommunikationssystemet, ökar tillförlitligheten i nödcentralsdatasystemet och vidareutvecklar fler nya egenskaper för applikationen 112 Suomi, nämner Perttula som exempel. 

Nödcentralsverket erbjuder företagskunder även tjänster för brand- och brottslarmanläggningar. Testningen av enheter som är anslutna till tjänsten har utförts per telefon, men i år börjar förberedelserna för att automatisera testningen.

– I framtiden kan testningen göras med en webbapplikation, och testning av anläggningarna kräver inte längre telefonsamtal till nödcentralen. Detta förbättrar och effektiviserar tjänsten avsevärt. Kvalitet och spårbarhet i tjänsten förbättras, och samtidigt frigörs personalresurser för andra uppgifter, säger Perttula. 

Ett speciellt utvecklingsmål som genomförs i år är att öka nödcentralsoperatörernas känsla av kontroll över arbetet. Detta behov framträdde i personalenkäternas svar. 

– I nödcentralsdatasystemet testar vi möjligheten att välja autosvarsfunktion för samtal och vyn över samtalskön så att nödcentralsoperatören själv kan välja om de ska användas. Faktum att nödcentralsoperatören själv kan kontrollera dessa väsentliga funktioner enligt sina egna preferenser kan öka känslan av kontroll över arbetet. Med denna utvecklingsåtgärd beaktar vi de anställdas individuella behov och tar ett nytt förhållningssätt till möjligheterna att forma arbetet. 

Engagera hela personalen i utvecklingen

För att öka samarbetet och dialogen i syfte att utveckla verksamheten inledde Nödcentralsverket i början av år 2022 en gemensam initiativverksamhet för hela verket. Det ger hela personalen lika möjligheter att presentera utvecklingsidéer och -förslag.  Redan det första året hade det en betydande inverkan på utvecklingen av verksamheten. 

Personalen tog totalt 63 initiativ under året. De flesta av dem gällde utvecklingen av den operativa verksamheten i nödcentralssalarna. En annan av de mest populära kategorierna av initiativ var utvecklingen av välbefinnande på jobbet. 

– De initiativ som avancerat till genomförande gällde bland annat utveckling av nödcentralsdatasystemet och kommunikation om korrekt användning av nödnumret. Ett initiativ som väckte stort intresse var att personalförmånerna skulle omfatta cykel som anställningsförmån. Det kommer att förverkligas till sommaren, säger Perttula nöjt. 

Nödcentralsverket har som mål att öka personalens delaktighet. Att inleda initiativverksamhet har varit ett sätt att uppnå detta mål.

– Det är värdefullt att vi får utvecklingsidéer av vår personal, eftersom de bäst vet hur väl till exempel nödcentralsdatasystemet fungerar och hur användbart det är. Dessutom är det viktigt att engagera hela personalen i utvecklingen, eftersom förändringarna påverkar deras arbete.

Utmaningen för utvecklingen är att tjänsterna ska vara absolut säkra för användaren samt möjliggöra interaktion mellan nödcentralsoperatören och den som lämnar nödmeddelande.

– Tjänster som rör liv och hälsa, måste vara pålitliga, säger Perttula.

Edit 16.2. kl. 10.22: Översättningsfel korrigerat i både sitatet och rubriken.

Edit 22.2 kl. 13.47: Korrigerat kommatecken.

Nödcentralstjänster Strategier Teknologi