Marika Sahlberg är Årets nödcentralsoperatör 2022

Utgivningsdatum 27.10.2022 12.14
Pressmeddelande
Marika Sahlberg.

Nödcentralsverket väljer årligen ut och belönar en nödcentralsoperatör som har visat en gedigen yrkeskompetens och -skicklighet samt hög kundserviceförmåga i sitt arbete både med människor i nöd och i samarbete med myndigheter. Som Årets nödcentralsoperatör 2022 valdes Marika Sahlberg.

Marika Sahlberg har arbetat som nödcentralsoperatör vid Kuopio nödcentral i cirka sex år och började i det nya yrket med ett öppet sinne. En ny karriärväg hade redan funnits i tankarna ett tag och en vilja att göra hjälparbete hade vaknat. Som yrkesbytare hade Marika redan arbets- och livserfarenhet när hon började fundera på en ny karriär. Marika hade ingen tidigare kontaktyta med nödcentralsoperatörens arbete, men hon har ändå inte ångrat beslutet och språnget ut i det okända.

– Jag gav mig in i den nya karriären och jobbet som nödcentralsoperatör med ett öppet sinne. Efter studierna och vid övergången till nödcentralen stötte hon inte på några egentliga överraskningar. Jag har tagit emot vad arbetsplatsen och arbetsgemenskapen har att erbjuda och jag har anpassat mig bra.

Marika påminner dem som funderar på en karriär som nödcentralsoperatör om vikten av deras egen inställning. När man har rätt attityd och ett öppet sinne för att lära sig nytt, lär man sig även andra saker. Nödcentralsoperatörens treskiftsarbete, som ofta sker i forcerad takt, är mentalt påfrestande. Arbetet är påfrestande på ett heltäckande plan. Det är viktigt att ta hand om sitt eget fysiska och psykiska välbefinnande och återhämtning både på arbetet och fritiden.

– Man klarar sig bättre i arbetet med en positiv inställning. Att ta hand om sitt eget välbefinnande är av största vikt. När jag själv mår bra kan jag göra nödcentralsoperatörens arbete bättre och med bättre kvalitet – jag kan möta nöd- och krissituationer hos de som ringer. Jag kan vara glad om ingenting tynger mitt sinne efter ett arbetsskift. Jag har gjort mitt bästa.

Med hjälp av mikropauser får man avbrott i tankarna och sinnet blir piggare

Valet av årets nödcentralsoperatör påverkades också av Marikas aktiva deltagande i verksamheten kring välmåendet i arbetet (tyhy). Som en person som tar andra i beaktande har Marika alltid varit intresserad av frågor kring välmående i arbetet. Hon är tyhy-kontaktperson vid Kuopio nödcentral och strävar efter att aktivt delta i Nödcentralsverkets nationella arbetshälsoverksamhet.

– I min arbetsgemenskap lyssnar jag på och ber om mina kollegors tankar och önskemål om välbefinnande i arbetet. Sedan tar jag dem och mina egna idéer vidare. Det är bra att man lyssnar på de anställda och att man så långt som möjligt beaktar våra behov för välbefinnande i arbetet.

Marika betonar också vikten av att ta pauser, särskilt i långa 12-timmars skift. Vid Kuopio nödcentral har man fäst uppmärksamhet vid att ta mikropauser. Med hjälp av korta pauser kan tankarna avbrytas och sakerna i nödsamtalen skakas ur sinnet. Det måste också finnas kraft efter arbetsskiftet och inte all energi får gå på jobbet. Vakenhet och ork behövs också på fritiden.

Förmåga till social interaktion är viktigt i nödcentralsoperatörens arbete

I beslutet att välja årets nödcentralsoperatör betonades Marikas samvetsgranna och professionella inställning till arbetet. Hennes färdigheter inom växelverkan och kundservice är utmärkta, och det är fint att hon också handleder studerande, dvs. stödjer nya nödcentralsoperatörer i början av sin karriär.

Nödcentralsoperatörens arbete är individarbete, men det behövs förmåga till växelverkan med hjälpbehövande, samarbetsmyndigheter och andra personer som arbetar i joursalen. Att lyckas i detta arbete är därför ett resultat av samarbete.

Marika minns sociala nödsituationer som utmanande arbetsuppgifter, där den som ringer inte riktigt vet vilken typ av hjälp hen behöver. Med god växelverkan kan det hittas tunga upplevelser i uppringarens bakgrund som måste redas ut under ett kort samtal.

– Ett tydligt fysiskt symptom eller smärta, rökobservation eller till exempel polisens störningsuppgifter är ofta tydliga och därifrån är det enkelt att fortsätta på rätt riskbedömningsväg. Sociala nödsituationer är å andra sidan utmanande, men genom att uppnå en tillitsfull atmosfär och ställa rätt frågor kan den som ringer informeras om nödsituationen och nödcentralsoperatören kan vid behov skicka rätt hjälp till platsen. Man bör dock komma ihåg att vi inte är krisjourer och att vi inte kan erbjuda samtalshjälp – det finns andra nödnummer för detta ändamål, som också finns i 112 Suomi-applikationen.

Utveckling av yrkeskompetensen och fortbildning är viktigt för alla

Många som har utexaminerats som nödcentralsoperatörer och arbetar inom nödlinjen vill utveckla sin egen kompetens över tid genom utbildning. Men inte alla kan bli en ledande nödcentralsoperatörer eller skiftmästare, och inte alla vill ens vara chefer. För personer som använder sin röst i arbetet kan växelverkansträning och att satsa på röstvård vara bra fortbildning.

– Vi är kameleonter inom växelverkan. Du måste kunna ändra på din egen växelverkan enligt uppringarens situation. Växelverkansträning kan därför vara en bra fortbildning. Det är verkligen viktigt att hitta gemensam grund med den person som ringer nödsamtalet och skapa en förtroendefull atmosfär. När du väl har uppnått detta är det mycket lättare att göra en riskbedömning och detta är även mer framgångsrikt. Hanteringstiden för samtalet är väldigt kort och det gör arbetet utmanande, så växelverkan spelar en viktig roll.

Marika säger att man kan lära sig växelverkan, men för många som inleder en karriär som nödcentralsoperatör är färdigheterna redan naturligt goda. I arbetsgemenskapen och arbetsuppgifterna är det viktigt att kunna lyssna. Förmågan att lyssna utvecklas vid varje nödsamtal. Nödcentralsoperatörerna utför krisarbete tillsammans och kollegorna ska även tas om hand för man ska klara av arbetet så bra som möjligt. Defusing- och posttrauma-verkstäder är viktiga stödåtgärder för psykiskt välbefinnande.

– Jag uppskattar verkligen yrkeskompetensen hos mina kollegor. Vi har gedigna proffs i arbetet. I mötet och växelverkan med uppringaren pågår ständigt en samtalshantering baserat på anvisningar, skapandet av en situationsbild samt myndighetsanvisningar, lagar och tjänsteansvar. Det är ganska många saker. Det är viktigt att hålla fast vid proffsen och ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att nödcentralsoperatörerna ska kunna utföra högkvalitativt arbete.