Nödcentraloperatörerna uppnådde en bra servicenivå trots den ökade arbetsmängden

Utgivningsdatum 27.3.2023 9.37
Pressmeddelande
Infografik med information om Nödcentralsverkets personalberättelse för 2022: Antalet anställda 592, andelen fast anställda 94 %, kvinnor 62,5 %, män 37,5 %, medelålder 46,2 år, personalkostnader 38 800 000 €. Det fanns 82 lediga jobb, omsättningen för fast anställda var 11,1 %. Andelen anställda som förbundit sig att arbeta på de båda inhemska språken är 11 % (63 personer). Det finns sex nödcentraler: i Kervo arbetar 131 personer, i Kuopio 86, i Åbo 71, i Uleåborg 68, i Björneborg 64 och i Vasa 62. Totalt 56 % av personalen har en examen i mellanstadiet och 44 % har en högskoleexamen. Den totala tillfredsställelsen i Vmbaro var 3,25, antalet sjukfrånvaro utgjorde 19 dagar per årsverke. Defusingsamtal ordnades 164 gånger.

Nödcentralsverkets personalberättelse för år 2022 har blivit färdig. Nödcentraloperatörernas arbetsmängd ökade, men trots detta kunde svarstiden för nödsamtal minskas till hela tre sekunder.

År 2022 behandlades nästan tre miljoner nödmeddelanden (2 920 000) vid nödcentralerna, vilket är fem procentenheter mer än år 2021. Samtidigt minskade nödcentraloperatörernas arbetsinsats vid nödcentralerna med 9,5 årsverken.

– Nödsamtal besvarades i genomsnitt på tre sekunder, jämfört med fyra sekunder år 2021.  Uppdragens behandlingstider minskade också. Tacken för detta fina resultat tillhör våra engagerade nödcentraloperatörer, som gör ett högklassigt jobb. Trots den ökade arbetsmängden kunde vår personal betjäna både de hjälpbehövande och myndigheterna på ett utmärkt sätt, säger Taito Vainio, Nödcentralsverkets direktör.

Personalchef Antti Koskela berättar att Nödcentralsverket hade 592 anställda vid utgången av år 2022 och att 80 procent av dem arbetade inom den operativa jourverksamheten. Till den operativa personalen hör bl.a. nödcentraloperatörer, ledande nödcentraloperatörer, skiftmästare och larmtestare. Totalt 94 procent av personalen hade ordinarie anställning.

– År 2022 fanns det 82 lediga jobb vid Nödcentralsverket av vilka 70 gällde operativ personal. Personalens medelålder är 46 år och enligt arbetspensionsförsäkringsbolaget Keva kommer pensionsavgången att öka från och med år 2023. År 2022 gick totalt 17 personer i pension. Därför behöver Nödcentralsverket utbildad personal även i fortsättningen – särskilt vid nödcentralerna i Vasa, Kervo och Åbo, berättar Koskela. 

""

Av de sex nödcentralerna i Finland är nödcentralen i Kervo störst räknat med personal och uppdrag, medan nödcentralen i Kuopio är näst störst. De övriga nödcentralerna finns i Åbo, Uleåborg, Björneborg och Vasa. Personalomsättningen uppgick till 11,1 procent och sjukfrånvarona ökade till 19 dagar per årsverke.

– För att minska antalet sjukskrivningar letar vi aktivt efter lösningar bland annat för att minska de psykosociala stressfaktorerna. Under året ordnades bland annat 164 defusingsamtal. Vi arbetar för att utveckla arbetshälsan och ledningen av arbetsförmågan och har ett nära samarbete med Räddningsinstitutet, som utbildar nödcentraloperatörerna.

Till den nästa nödcentraloperatörsutbildningen, som inleds i januari 2024 vid Räddningsinstitutet i Kuopio, söker vi särskilt personer som talar de båda inhemska språken. På denna kurs kommer en del av utbildningen att ges på svenska. Ansökningstiden till denna utbildning börjar 8.5.2023.

– Vi behöver nödcentraloperatörer som har goda språkkunskaper och arbetar på de båda inhemska språken, eftersom vi vill utveckla vår svenskspråkiga servicenivå. För närvarande har cirka 11 procent av personalen förbundit sig att arbeta på de båda inhemska språken. Vi uppmuntrar till detta också med lönesättningen genom att betala ett språktillägg, berättar Koskela.