Register över användarna av systemet för nödtextmeddelanden

12.9.2023

1. Registrets namn

Register över användarna av systemet för nödtextmeddelanden

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket
Satakunnankatu 3–5
PB 112
28131 Björneborg
E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Helena Kurkinen
Jurist, registerföring
PB 112
28131 Björneborg
E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112

4. Dataskyddsombud


PB 112
28131 Björneborg
E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I enlighet med artikel 6.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) är behandlingen nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Enligt 25 a § i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) ska Nödcentralsverket föra ett register över användarna av nödtextmeddelande för att dessa användare ska kunna identifieras

6. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret över användarna av systemet för nödtextmeddelanden är ett register som anknyter till utförandet av Nödcentralsverkets lagstadgade uppgifter.

Med nödtextmeddelande avses ett textmeddelande som avses i 278 § 1 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Endast en person som registrerat sig i tjänsten kan skicka ett nödmeddelande med ett nödtextmeddelande. En person under 18 år kan registreras av sin vårdnadshavare eller annan intressebevakare. Den minderåriges egen registreringsansökan måste åtföljas av samtycke från hans eller hennes vårdnadshavare.

Registreringen gäller högst två år i taget från den dag då sökanden har mottagit meddelandet om att registreringen godkänts.
Om en oregistrerad person skickar ett nödmeddelande med ett nödtextmeddelande, skickar Nödcentralsverket ett svarsmeddelande med en begäran om att personen ringer ett nödsamtal och med anvisningar om hur man registrerar sig.

7. Förvaringstid för personuppgifterna i personregistret

Nödcentralsverket ska förvara de uppgifter som registrerats i registret åtminstone så länge som registreringen gäller. En uppgift ska tas bort från personregistret när det inte längre är nödvändigt för registrets ändamål. Uppgifterna raderas dock senast fem år efter att registreringen godkänts.

8. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter får lagras i registret:

  • användarens fullständiga namn och personbeteckning;
  • användarens adress och e-postadress;
  • användarens telefonnummer.

9. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna erhålls från den registrerade själv i anslutning till registreringen.

10. Överföring, utlämnande och mottagande av uppgifter

Den registrerades telefonnummer överförs från registret över användarna av systemet för nödtextmeddelanden till tjänsten Alerta, så att nödtextmeddelandet styrs rätt i nödcentralsdatasystemet.

11.Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller ESS

Inga uppgifter överförs ur registret över användarna av systemet för nödtextmeddelanden till länder utanför EU eller EES.

12. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Registret över användarna av systemet för nödtextmeddelanden fungerar i TUVE-nätverket.
Personuppgiftsbiträde för registret över användarna av systemet för nödtextmeddelanden har en personlig åtkomstbehörighet som utfärdats i enlighet med den personuppgiftsansvariges anvisningar.

Inloggning i systemet sker med certifikatkort.

Behörigheterna administreras centralt. Obehörig åtkomst till registret har förhindrats genom informationsteknisk kryptering.
Datamaterialet skyddas med tekniska informationssäkerhetslösningar och åtgärder som säkerställer informationssäkerheten, såsom riskhantering, kontinuitetshantering och incidenthantering.

Användningen av registret begränsas utifrån användarbehörighetsgruppen.

13. Förekomsten av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Nödcentralsverket fattar inte beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande.
Nödcentralsverket utför inte profilering på basis av de personuppgifter som det behandlar.

14. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att inspektera sina uppgifter i registret.

Begäran om utövande av rätten till insyn ska vara skriftlig och skickas till e-postadressen:
[email protected] eller per brev till Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg.

I begäran om inspektion ska den registrerade lämna tillräckliga identifierande uppgifter för att utöva sin rätt till insyn.

15. Den registrerades rättigheter

Då grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter har den registrerade följande rättigheter:

  • få information om behandlingen av sina personuppgifter
  • få tillgång till sina egna uppgifter
  • kräva att den personuppgiftsansvarige rättar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med tanke på ändamålet med behandlingen
  • begränsa behandlingen av uppgifter
  • att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande utan rättslig grund
    • Detta kan möjliggöras genom lagstiftning som föreskriver de behöriga åtgärderna för att skydda de registrerades rättigheter och friheter och deras legitima intressen.

Den personuppgiftsansvarige får i enskilda fall vägra att genomföra varje rättighet om det finns ett relevant skäl för vägran eller om villkoren för att genomförande av rättigheten inte uppfylls på annat sätt.

16. Återkallande av den registrerades samtycke

Behandlingen av personuppgifter grundar sig inte på samtycke och återkallandet har ingen betydelse för behandlingen.

17. Den registrerades övriga rättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter 

-

16. Den registrerades rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla ett problem som gäller behandlingen av personuppgifter ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten över ett beslut som den personuppgiftsansvarige utfärdat. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannen i Finland. Dessutom kan vem som helst meddela dataombudsmannen om sin misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna.

Webbplatsen för Dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi
Dataombudsmannens byrå
Adress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
telefon (växel): 029 566 6700
fax: 029 566 6735
E-post (registratorskontoret): [email protected]

17. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns tillgänglig elektroniskt på Nödcentralsverkets webbplats www.112.fi och kan på begäran fås från kansliet: [email protected] eller per brev från: Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg.