Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisteri

12.9.2023

1. Rekisterin nimi

Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Postiosoite: Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori
Käyntiosoite: Satakunnankatu 3-5, Pori
Puhelin: 0295 480 112 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helena Kurkinen
Juristi, rekisterinpito
PL 112, 28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuo-ja-asetus) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 25 a §:n mukaan hätäkeskuslaitoksen tulee ylläpitää hätätekstiviestin käyttäjien tunnistamiseksi hätätekstiviestin käyttäjärekisteriä. 

6. Henkilötietojen käsittelyperuste

Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisteri on Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä hätätekstiviestipalvelun käyttäjärekisteri. 

Hätätekstiviestillä tarkoitetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 278 §:n 1 momentissa tarkoitettua tekstiviestiä.

Hätäilmoituksen voi hätätekstiviestiä käyttämällä tehdä vain se, joka on rekisteröitynyt palveluun. Alle 18-vuotiaan voi rekisteröidä hänen huoltajansa tai muu edunvalvojansa. Alaikäisen omaan rekisteröitymishakemukseen tulee liittää hänen huoltajansa suostumus.

Rekisteröinti on voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan siitä, kun hakija on saanut ilmoituksen rekisteröinnin hyväksymisestä.

Jos rekisteröimätön henkilö tekee hätäilmoituksen käyttämällä hätätekstiviestiä, Hätäkeskuslaitos lähettää hänelle vastausviestin, joka sisältää pyynnön hätäpuhelun soittamiseen ja ohjeen rekisteröitymiseen.

7. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Hätäkeskuslaitoksen on säilytettävä rekisteriin talletetut tiedot vähintään rekisteröinnin voimassaoloajan. Tieto tulee poistaa henkilörekisteristä, kun se ei ole enää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua rekisteröinnin hyväksymisestä.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin saadaan tallentaa seuraavat tiedot:

  • käyttäjän täydellinen nimi ja henkilötunnus
  • käyttäjän osoite ja sähköpostiosoite
  • käyttäjän puhelinnumero

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä.

10. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottaminen

Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisteristä siirretään rekisteröidyn puhelinnumero Alerta-palveluun, jotta hätätekstiviesti ohjautuu oikein hätäkeskustietojärjestelmään.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisteri toimii TUVE -verkossa.

Hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjärekisterin tietojen käsittelijällä on tehtävässään rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan myönnetty henkilökohtainen käyttöoikeus.

Järjestelmään kirjaudutaan asiointikortilla. 

Käyttöoikeuksia hallinnoidaan keskitetysti. Rekisterin luvaton käyttö on estetty tietoteknisin salausratkaisuin.

Tietoaineisto on suojattu teknisillä tietoturvaratkaisuilla sekä tietoturvaa varmistavilla toimenpiteillä kuten riskienhallinnalla, jatkuvuudenhallinnalla ja häiriötilanteiden hallinnalla. 

Rekisterin käyttöä rajataan käyttöoikeusryhmään perustuvalla rajauksella.

13. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

14. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Käsittelyperusteen ollessa rekisterinpitäjän lakisääteiset velvollisuudet, on rekisteröidyllä seuraavat oikeudet:  

  • saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa
  • vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
  • rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
    • Tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. 

Kunkin oikeuden toteuttamisesta voi rekisterinpitäjä yksittäistapauksessa kieltäytyä, mikäli käsillä on jokin oikeuden kohdalla relevantti kieltäytymisperuste tai oikeuden toteuttamisen edellytykset eivät muutoin täyty.

16. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen eikä peruuttamisella ole merkitystä käsittelyyn.

17. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

-

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut: www.tietosuoja.fi, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700.

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on saatavilla sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilla 112.fi sekä pyynnöstä kirjaamosta, jonka yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (vaihde).