De som ringt nödnumret uppskattar nödcentraloperatörernas yrkesskicklighet

Utgivningsdatum 21.2.2022 9.49
Pressmeddelande
En nödcentralsoperatör på jobbet framför datorskärmar med hörlurar på öronen som tar emot ett nödsamtal.

Enligt den senaste kundnöjdhetsundersökningen uppskattar finländarna nödcentraloperatörernas kompetens och yrkesskicklighet. Servicen anses vara vänlig och anvisningarna tydliga.

Nödcentralsverket lät i slutet av förra året Taloustutkimus göra en kundnöjdhetsundersökning, där man intervjuade 1 502 personer som hade ringt nödnumret i september 2021. De som deltog i undersökningen bedömde sina erfarenheter och de saker de ansåg vara viktiga på skalan 1–5, där 5 stod för mycket god eller mycket viktigt. Kundnöjdheten mättes senast 2016.

Finländarna litar på nödcentralstjänsterna

Enligt undersökningen var de som ringt nödnumret mycket nöjda med alla de delområden av servicen som undersöktes. Resultaten ligger på samma nivå som i den föregående enkäten och har till och med förbättrats något på de flesta punkter. Av dem som svarade ansåg 94 procent att nödcentralernas service är tillförlitlig, och 91 procent upplevde att nödcentralstjänsterna har en positiv inverkan på säkerhetskänslan. 

Finländarna upplever att de får vänlig och sakkunnig hjälp på nödnumret. Finländarna litar också på att nödnumret svarar snabbt. Undersökningen visar att de som ringt nödnumret upplever nödcentraloperatörernas yrkesskicklighet och tydligheten i de anvisningar som getts som mycket god och de betraktas som mycket viktiga.

På bilden syns fem nödcentralsoperatören i bakgrunden. Det finns fyra cirklar på bilden med texterna: 93 % är nöjda med hur snabbt nödsamtalen besvaras, 91 % är nöjda med serviceattityden, 89 % är nöjda med att anvisningarna är tydliga och 88 % är nöjda med nödcentraloperatörens sakkunskap.

Nödcentraloperatörernas sakkunskap värderas högre än tidigare och deras serviceattityd upplevdes ha förbättrats ytterligare. Också erfarenheterna av tydligheten i de anvisningar som operatörerna gett under samtalet betygsattes högre än i den föregående undersökningen. De svarandes bedömning av svarstiden för samtal till nödnumret hade sjunkit något från föregående undersökning, men den var fortfarande mycket hög, och av de olika delområdena var man nöjdast med den. Medeltalet för hur de olika delområdena av nödsamtal fungerar var 4,55, medan det i den föregående undersökningen var 4,48.

– Resultaten är verkligen goda och den operativa personalens arbete uppskattas. Nödcentraloperatörerna har en hög yrkesskicklighet (4,46), vilket också framgår av siffrorna. Uppringarnas erfarenhet av just sakkunskapen hade ökat mest från föregående undersökning, även om betyget redan då var rätt bra (4,34), säger Nödcentralsverkets kvalitetschef Tommi Hopearuoho.

Nästan alla svarande (95 %) upplevde att nödcentraloperatörerna behandlade dem lika och jämlikt.