Nödnumret 112 togs i bruk i EU för 30 år sedan

Utgivningsdatum 13.7.2021 9.30 | Publicerad på svenska 13.7.2021 kl. 9.31
Nyhet
Hätäkeskuslaitoksen koulutustila.

I juli 1991 beslöt Europeiska unionen att införa ett gemensamt nödnummer 112. Syftet var att komplettera de nationella nödnumren och göra brådskande räddningstjänster tillgängliga genom ett och samma nummer i alla EU:s medlemsstater.

Behovet av ett gemensamt nödnummer i världen utvecklades i början av 1900-talet samtidigt som utvecklingen av telefontrafiken och urbaniseringen fortskred. Världens första nödnummer 999 togs i bruk i London 1937. Innan dess, från och med 1927 kunde man få kontakt med polisen, sjukvårdstransporten och brandkåren endast per telefon via en telefonist anställd av postverket och genom att be honom/henne att koppla nödsamtalet till den berörda myndigheten. Arrangemanget var dock långsamt och blev lätt överbelastat, särskilt i brådskande situationer.

Finland var bland de första att införa nödnumret 112 år 1993. Sedan dess har numret 112 gjorts känt för befolkningen på olika sätt.

I år är det 30 år sedan beslutet fattades att ta i bruk det alleuropeiska nödnumret 112 i EU. Den 29 juli 1991 beslöt Europeiska unionen att alla medlemsstater tar i bruk 112 som gemensamt nödnummer. Finland var bland de första att införa nödnumret 112 år 1993. Sedan dess har numret 112 gjorts känt för befolkningen på olika sätt. Den mest kända kampanjdagen runt nödnumret är den 11 februari, dvs. 112-dagen som uppfanns i Finland och infördes 1997. Nödnummerdagen etablerade sig och genom den har information om nödcentralens verksamhet delats ut till befolkningen varje år. I dag är medvetenheten om nödnumret 112 i Finland utmärkt: 97 % vet att nödnumret i Finland är 112.

Även om beslutet om att införa nödnumret 112 fattades i EU redan 1991, skulle medlemsstaterna först 1998 se till att alla användare av fasta telefoner och mobiltelefoner kunde ringa 112-numret gratis. År 2002 blev nödnumret 112 obligatoriskt för alla EU:s medlemsstater. Bulgarien var det sista EU-landet som införde 112-numret 2008. Ett år tidigare hade EU-kommissionen inlett rättsliga förfaranden mot Bulgarien på grund av att landet förhalat införandet av nödnumret.

Sedan 2003 har teleoperatörerna varit tvungna att förmedla platsinformation om den som ringt till nödcentralen eller larmcentralen, beroende på land. Sedan 2006 har EU-kommissionen på initiativ av kommissionären för telekommunikation Viviane Reding inlett överträdelseförfaranden för brott mot EU-lagstiftningen, mot bl.a. 14 medlemsstater på grund av att platsinformation saknats.

År 2009 blev numret 112 Europas officiella nödnummer. Ett år tidigare utsågs den 11 februari till den gemensamma europeiska 112-dagen, i enlighet med den finländska modellen. Då ska alla medlemsstater göra EU:s gemensamma nödnummer 112 känt genom olika kommunikationsåtgärder. Inom EU-området finns det stora landsspecifika skillnader i hur nödnumret fungerar och är känt, samt på vilka språk personer som gör ett nödanrop kan betjänas.

112-numret som identifierats som ett alleuropeiskt nödnummer används också som nödnummer i andra länder, bland annat i Asien. Ursprungligen valdes numret till nödnummer redan 1972. Valet av nummer motiverades med dess användarvänlighet och tydlighet. Genom att använda siffrorna i början av nummermenyn blir valet av nummer snabbare och genom att använda två olika siffror istället för en så minskar antalet felringningar avsevärt. Den tresiffriga serien är också lätt att komma ihåg.

Nödcentralsverket grundades 2001, varefter man för mottagande av nödmeddelanden bland annat har utvecklat 112 Suomi-appen, nödtextmeddelande till nödnumret 112, samt nödmeddelande på finskt teckenspråk, vilket för närvarande testas.

I Finland har nödcentralstjänsterna utvecklats av staten i 20 år. Nödcentralsverket grundades 2001, varefter man för mottagande av nödmeddelanden bland annat har utvecklat 112 Suomi-appen, nödtextmeddelande till nödnumret 112, samt nödmeddelande på finskt teckenspråk, vilket för närvarande testas. Många andra reformer har genomförts under resans gång, men den viktigaste är ändå den nätverksbaserade verksamhetsmodellen som införts i Finland och som gör det möjligt att ta emot nödmeddelanden och larma myndigheter från alla sex nödcentralerna på det finländska fastlandet.

---

1972 – Numret 112 blir ett allmänt nödnummer i världen på grund av dess användarvänlighet och tydlighet. Den tresiffriga serien är lätt att komma ihåg.

1983 – Det nationella nödnumret 000 införs i Finland och allmänna larmcentraler grundas. Före det här tog kommunernas gemensamma brandlarmcentraler som grundades i slutet av 1950-talet bara emot larm till brand- och räddningsväsendet. För andra syften fanns egna nummer. . 

1991 – Det europeiska nödnumret 112 presenteras i EU-kommissionen för att komplettera nationella nödnummer och göra räddningstjänsterna tillgängliga i alla EU:s medlemsstater. I juli beslutar Europeiska unionen att ta i bruk det gemensamma nödnumret 112.

1993 – Finland inför EU:s gemensamma nödnummer 112. 

1997 – Finland firar sin första 112-dag och gör EU:s gemensamma nödnummer 112 känt.

1998 – Enligt EU:s regler måste medlemsstaterna se till att alla användare av fasta telefoner och mobiltelefoner kan ringa 112-numret gratis.

2001 – Lagen om nödcentraler träder i kraft den 1 januari. Samtidigt inrättas en ny statlig myndighet som kallas Nödcentralsverket, vars uppgift är att ta emot och förmedla nödmeddelanden.

2002 – Nödnumret 112 blir obligatoriskt för alla EU:s medlemsstater.  

2008 – I februari firas den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i EU har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag. I juni publicerar EU-kommissionen en webbplats för 112-numret (ec.europa.eu/112) med information till EU-resenärer på alla officiella EU-språk.

2009 – Från och med februari blir numret 112 det officiella europeiska nödnumret.  

2011 –I Finland kopplas polisens eget nödnummer 10022 till 112-numret.

2015 – I juni tar Nödcentralsverket i bruk mobilapplikationen 112 Suomi. När man ringer till nödnumret 112 via appen vidarebefordras nödsamtalets platsinformation automatiskt till nödcentralen.  

2017 – Det är möjligt att sända ett nödmeddelande per sms till nödnumret 112. Tjänsten kräver förregistrering.

2019 – Nödcentralsverket inför i sin helhet ett nytt nödcentralsdatasystem som möjliggör en nätverksbaserad verksamhetsmodell för tillhandahållandet av nödcentralstjänster. När man ringer upp nödnumret 112 kan nödsamtalet tas emot vid vilken av de sex nödcentralerna som helst på det finländska fastlandet.

2021 – I juni inleder FPA och Nödcentralsverket ett experiment där en person i en nödsituation kan göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk via appen 112 Suomi.

Nödcentralstjänster