Ny gemensam anvisning förtydligar ansvaren vid barns olovliga frånvaro inom barnskyddet

Utgivningsdatum 25.3.2022 12.00
Pressmeddelande
Nuori poika seisoo asfaltilla.

Social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen och Nödcentralsverket har sammanställt en anvisning i tabellform till aktörerna om hur de ska återföra barn som olovligt avlägsnat sig från platsen för vården utom hemmet. Även Institutet för hälsa och välfärd deltog i arbetet.

Syftet med anvisningen är att aktörernas ansvar och förfaranden ska vara tydliga i situationer där barnet har avlägsnat sig olovligt från platsen för vården utom hemmet, dvs. ett familjehem eller en barnskyddsanstalt, eller inte återvänt dit.  

Tabellen och anvisningen till den är avsedda att hjälpa polisen, nödcentralerna, socialväsendet och representanterna för platser för vård utom hemmet.   

”Det har visat sig att processen för att återföra barn som olovligt avlägsnar sig från platsen för vården utom hemmet eller som inte återvänder dit är en stor utmaning. Orsaken till detta är ofta att de olika aktörerna inte har gemensamma begrepp eller tillräcklig kunskap om den lagstiftning som styr de andra aktörerna. Med den gemensamma anvisningen vill man säkerställa rätten till trygghet för barn i en utsatt ställning genom tydligare förfaranden och ansvar”, konstaterar sakkunnig Julia Rosberg vid social- och hälsovårdsministeriet.

Beskrivning av aktörernas ansvar och förfaranden i tre olika fall

I tabellen beskrivs tre olika utgångslägen och aktörernas ansvar och förfaranden i dessa fall.  

Det ena fallet gäller en situation där en representant för platsen för vården utom hemmet konstaterar att ett barn har avlägsnat sig olovligt från sin plats för vård utom hemmet, eller inte återvänt dit. Det andra fallet gäller en situation där det är föräldern eller någon annan som märker detta, och det tredje när det är polisen.  

”Att det nu finns en tydlig beskrivning av aktörernas uppgifter och befogenheter är viktigt eftersom myndigheternas verksamhet ska basera sig på lag”, säger polisinspektör Konsta Arvelin vid Polisstyrelsen.  

Om situationen är farlig måste aktörerna kontakta nödcentralen omedelbart

I anvisningen beskrivs också hur man ska göra när man vet att en konkret och akut fara hotar barnets eller någon annan människas liv eller hälsa. I det fallet bör man genast alarmera nödcentralen om att barnet har avlägsnat sig och är i fara. 

”Alla ärenden som gäller barn som avlägsnat sig eller låtit bli att återvända sköts inte av nödcentralerna, men tröskeln för att använda nödnumret får trots det inte vara för hög.  Nödcentralsoperatören bedömer utgående från de uppgifter som den får vilken myndighet den ska förmedla barnets ärende till. Därför är det viktigt att svara så noggrant som möjligt på nödcentralsoperatörens frågor. Att arbeta tillsammans på ett sansat sätt och utgående från korrekta bedömningar är det bästa möjliga sättet både i akuta och i icke-brådskande fall att stödja barnets trygghet och andra människor som står barnet nära”, konstaterar branschchef Juha Suominen vid Nödcentralsverket. 
 

Hätäkeskuspalvelut Operatiiviset toiminnot