Personalöversikt 2021: Satsningar på arbetshälsa

Utgivningsdatum 7.6.2022 10.53
Pressmeddelande
Nödcentralsverkets direktör, Taito Vainio.

Nödcentralsverkets personalberättelse är färdig. År 2021 löpte i sin helhet bra vad gäller målen, trots den utmanande situationen för den operativa personalen och coronakrisen. Året innehöll många satsningar på utvecklingen av personalens arbetshälsa.

Taito Vainio, direktör för Nödcentralsverket, är nöjd med att personalstyrkan ökade en aning och att arbetsbelastningen för varje jourperson därmed minskade lite. Den operativa personalen omfattar personer som deltar i behandlingen av nödmeddelanden. De är nödcentraloperatörer, ledande nödcentraloperatörer och skiftmästare. 

– År 2021 behandlades totalt 2 782 980 nödmeddelanden på nödcentralerna, varav 2 754 870 var nödsamtal. Det totala antalet nödmeddelanden låg dock ungefär på samma nivå som år 2020. Eftersom antalet anställda ökade något och nödcentralerna fungerade i nätverk, minskade arbetsbelastningen för en jourperson med cirka 160 nödsamtal jämfört med år 2020, vilket jag anser vara rätt riktning för att orka arbeta. Varje jourperson behandlade i genomsnitt 6 160 nödmeddelanden under året, berättar Vainio. 

År 2020 var antalet nödmeddelanden per jourperson 6320 och år 2021 var motsvarande siffra 6160. I slutet av år 2021 arbetade 607 personer vid Nödcentralsverket och personunderskottet var cirka 32 personarbetsår. Målet är att personalresurserna utgör 630 personarbetsår. År 2021 sade 39 personer upp sig i den operativa personalen och personalomsättningen för hela personalen var cirka 8 procent. Personalomsättningen ökade från föregående års nivå på 6%.

– Mängden utbildning har ökat och just nu pågår en extra nödcentraloperatörskurs, vilket betyder att vi sannolikt kommer nära 630 personarbetsår nästa  år. Såväl hos oss som hos andra statliga myndigheter är åldersfördelningen sådan att ett betydande antal personer går i pension de kommande åren. Dessutom jobbar man inte längre på samma plats i årtionden, såsom man gjorde tidigare. Även detta gör att vi måste utöka utbildningen av nödcentraloperatörer så att vi kan nå personalstyrkan som vi har som mål, säger Vainio.

Utveckling av organisationskulturen

År 2021 vidtog vi flera olika åtgärder för att stödja personalens arbetshälsa och arbetsglädje. Resultaten i VMBaros personalundersökning som genomfördes år 2021 förbättrades. Arbetstillfredsställelsen var 3,25, medan den var 3,16 år 2019. Vi satsade särskilt på kompetensutveckling under året.

– Vi erbjuder vår personal mycket fortbildning. Den sammanlagda omfattningen av personalutbildning år 2021 var 4 371 studiedagar, dvs. 7,3 dagar per  personarbetsår. Dessutom upprättade vi en plan för jämställdhet och likabehandling, började utveckla färdigheter i arbetsgemenskap samt metoder och kompetens i ledarskap och vi rekryterade en sakkunnig i arbetshälsa till vår personal. 

Vainio anser det särskilt viktigt att öka delaktighet i utvecklingen av organisationskulturen. I samband med detta förbereddes personalens initiativverksamhet år 2021, och den inleddes i början av år 2022.

– Jag tycker att det är viktigt att vår egen personal och samarbetsmyndigheter är med i en kontinuerlig utveckling av arbete och praxis. Vi måste ta  tid för att granska saker ur olika perspektiv. En förutsättning för framgångsrik förändring är en öppen diskussion och genom detta en gemensam förståelse av en gemensam riktning, konstaterar Vainio till sist.

Edit: 7.6.2022 klo 12.34: adderad ord: "På finska"

Henkilöstökertomus 2021 (pdf) (På finska)
Nödcentralstjänster Personal Utbildning Åldersgrupper