Dataskyddsbeskrivning – Nödcentralsverkets evenemang och anmälan till dem

8.12.2022

1. Registrets namn

112-dagens händelser på sidan 112.fi

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket

Satakunnankatu 3–5
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson angående frågor som gäller registret

Kommunikationschef Marjukka Koskela
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

4. Dataskyddsombud

Förvaltningsjurist
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 481 112 (växel)

5. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att organisera Nödcentralsverkets evenemang. Nödcentralsverket kan samla in respons på ett evenemang i efterhand av personer som anmält sig till evenemanget.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dvs. berättigat intresse.

6. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

Uppgifterna raderas utan dröjsmål efter evenemanget när det inte längre är nödvändigt att spara uppgifterna, dock senast två månader efter att evenemanget ordnades..

7. Datainnehåll i registret

Följande personuppgifter kan samlas in vid anmälan: namn, e-postadress, telefonnummer, myndighet eller sammanslutning, titel, specialkost och annan relevant information beroende på händelsens art.

Vid anmälningen samlas in endast de uppgifter som är nödvändiga för anmälan till och deltagande i det aktuella evenemanget. Detta minimerar behandlingen av personuppgifter.

8. Regelmässiga informationskällor

Den person som anmäler sig till evenemanget lämnar själv sina egna uppgifter.

9. Överföring, överlåtelse och mottagare av uppgifter

Nödcentralsverket lämnar normalt inte ut uppgifter till tredje part.
Om en utomstående part helt eller delvis ansvarar för arrangemangen av ett evenemang, kan uppgifter lämnas ut till den instans som ansvarar för arrangemangen i syfte att evenemanget ska verkställas. Information lämnas ut endast när det är nödvändigt för att genomföra deltagandet i och arrangemangen för evenemanget i fråga. Om uppgifter kommer att lämnas ut, informeras den som anmäler sig till evenemanget om detta i samband med att uppgifter samlas in.

Om anmälan görs i form av en Webropol-enkät kommer uppgifterna att lämnas ut till en server som administreras av Webropol Oy, som är personuppgiftsbiträde. Webropols dataskyddsbeskrivning finns att läsa på adressen webropol.fi. Åtgärder som anknyter till behandling av personuppgifter kan utföras på Webropol Oy:s räkning av underleverantörer som Webropol utser separat.

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Anmälningar behandlas endast i ett säkert myndighetsnätverk.
Vid Nödcentralsverket behandlas personuppgifter endast av personer som deltar i ordnandet av evenemanget. Inom Nödcentralsverket säkerställs behörigheten att använda informationssystem genom administration av åtkomstbehörigheterna, och de som har behörighet att behandla personuppgifter loggar in på informationssystemen med certifikatet på tjänstemannens elektroniska kort.

Uppgifter i elektronisk form är skyddade för utomstående användning tekniskt och organisatoriskt. Eventuella pappersutskrifter som tas från det elektroniska systemet lagras i låsta utrymmen.
De uppgifter som samlas in som en Webropol-enkät skyddas av Webropol Oy.

12. Förekomst av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

13. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och skickas till [email protected] eller per post till adressen Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg. Den registrerade ska i sin begäran om insyn lämna tillräckliga identifieringsuppgifter för att rätten till insyn ska kunna utövas.

14. Den registrerades rättigheter

När den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke har den registrerade följande rättigheter: rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, rätt att få tillgång till uppgifter, rätt att korrigera uppgifter, rätt att radera uppgifter (rätt att bli bortglömd), rätt att begränsa behandlingen av uppgifter och begränsning av behandling samt rätt till dataportabilitet. 

Den registrerade får granska sina uppgifter i enlighet med punkt 13.

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifter har lämnats ut om rättelser, raderingar eller begränsningar i behandlingen av personuppgifter, såvida detta inte visar sig omöjligt eller kräver oskäligt besvär. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare, om den registrerade begär det.

15. Återkallande av den registrerades samtycke

Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke. Uppgifterna raderas automatiskt efter evenemanget eller på begäran av den registrerade utan dröjsmål. Anmälaren kan själv radera sitt evenemang i systemet.

16. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla problem som rör behandlingen av personuppgifter, ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att på grund av den personuppgiftsansvariges beslut anföra besvär till tillsynsmyndigheten, som i Finland är dataombudsmannen. Dessutom kan vem som helst anmäla till dataombudsmannen misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannens byrås webbplats: https://tietosuoja.fi.

Besöksadress: Lintulahdenkuja 4 9, 00530 Helsingfors, postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS, e-post: [email protected], telefonväxel: 02956 66700.

17. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns att läsa i elektroniskt format på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi samt fås på begäran från registratorskontoret (kontaktuppgifter: Nödcentralsverket, Satakunnankatu 3–5, PB 112, 28131 Björneborg, [email protected], telefon 0295 480 112 (växel).