Vuonna 2022 hätäpuhelun soittajalle vastattiin keskimäärin kolmessa sekunnissa

Julkaisuajankohta 15.3.2023 8.57
Uutinen

Vuonna 2022 hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä lähes kolme miljoonaa hätäilmoitusta. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäpuheluihin vastattiin kuitenkin edellisvuotta nopeammin.

Hätäilmoitusten kokonaismäärän (2 920 000) kasvusta huolimatta vuonna 2022 hätäkeskuksissa saavutettiin sekä 10 sekunnin että 30 sekunnin vastausaikatavoitteet. Vastausaikatoteuma 10 sekunnin osalta oli 90 prosenttia vastatuista hätäpuheluista ja 30 sekunnin osalta 99 prosenttia. Lisäksi hätäpuheluiden keskimääräinen vastausnopeus parani edelliseen vuoteen verrattuna sekunnilla (2021: 4 sekuntia, 2022: 3 sekuntia). Vuorokaudessa vastattujen hätäilmoitusten keskiarvo oli noin 8 000, mikä on 400 puhelua vuorokaudessa enemmän kuin edeltävinä kahtena vuonna.

− Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen henkilöstö on jälleen suoriutunut hienosti tehtävistään.   Kasvaneesta työmäärästä huolimatta hätäkeskuspäivystäjien toiminta on ollut laadukasta ja he ovat kyenneet hienosti palvelemaan niin avuntarvitsijoita kuin viranomaisia, kertoo suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho. Kuvassa infograafi, jossa seuraavar tiedot: välitetyt tehtävät jakautuivat site, että ensihoidolle välitettiin 861 120 tehtävää, poliisille 498 070 tehtävää, pelastustoimelle 82 200 tehtävää ja sosiaalitoimelle 66 770 tehtävävää. Vastausaika oli kolme sekuntia, ja 90% vastattiin alle 10 sekunnissa, 99% alle 30 sekunnissa. Ilmoitusten määrä kasvoi 5%, ja sen myötä hätäilmoituksia vastaanotettiin keskimäärin 8000 kpl vuorokaudessa. Hätäkeskukseen kuulumattomat yhteydenotot kasvoivat 18%.

Hätäkeskukset vastaanottavat edelleen paljon hätänumeroon kuulumattomia ilmoituksia

Hätäkeskuspäivystäjien yhtenä työn rasitteena on hätänumeroon kuulumattomien ilmoitusten suuri määrä. Vuoden 2022 tilastot osoittavat, että hätäkeskukseen kuulumattomat yhteydenotot kasvoivat 18 prosenttia.

− On harmillista, että hätäkeskuksiin kuulumattomien ilmoitusten määrä näyttää kääntyneen nousuun. Virheellisten ja tahattomien soittojen kasvu selittynee osaltaan sillä, että koronakriisin laantuessa liikkuvuus on lisääntynyt. Se näkyy mm. erilaisten tiedustelupuheluiden kasvuna. Hätänumeroon soitetaan runsaasti myös kiireettömissä asioissa. Olemme pyrkineet aktiivisesti ohjaamaan ja neuvomaan ihmisiä erilaisten palvelu- ja päivystysnumeroiden käytössä, ja selkeästi tätä viestintää pitää jatkaa edelleen. Hätänumero 112 on tarkoitettu vain kiireellisiin hätätilanteisiin, jossa viranomaisten apua tarvitaan paikalle, Hopearuoho muistuttaa. 

Hätäilmoituksista puolet johtaa tehtävään muille viranomaisille

Vaikka hätäilmoitusten määrässä tapahtui viiden prosenttiyksikön kasvu edellisvuoteen verrattuna, oli muille viranomaisille välitettyjen tehtävien määrän kasvu maltillisempaa, alle prosentin. Suhteellisesti suurin kasvu tapahtui jälleen sosiaalitoimelle välitetyissä tehtävissä, joita oli noin 67 000 (2021: 61 000). Merkittävää kasvua tapahtui myös ensihoidon tehtävämäärissä (2021: 829 000 tehtävää, 2022: 861 000 tehtävää).  Poliisille ja pelastustoimelle välitettiin hieman vähemmän tehtäviä kuin edellisenä vuonna. Kaikista hätäilmoituksista 51 % johti viranomaisille välitettävään tehtävään.

− Sosiaalitoimen kohdalla tehtävämäärä on jatkanut kasvuaan jo runsaat viisi vuotta. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat tietoisempia siitä, että kiireellisistä sosiaalitoimen tehtävistä ilmoitetaan hätänumeroon. Toisaalta myös ihmisten puuttumiskynnys erilaisiin tilanteisiin on madaltunut.