År 2022 besvarades nödsamtal i genomsnitt inom tre sekunder

Utgivningsdatum 15.3.2023 8.57
Nyhet

År 2022 behandlades nästan tre miljoner nödmeddelanden vid nödcentralerna. Antalet besvarade nödmeddelanden ökade med nästan 5 procentenheter från året innan. Nödsamtal besvarades dock snabbare än året innan.

Trots ökningen av det totala antalet nödmeddelanden (2 920 000) uppnåddes svarstidsmålen på både 10 sekunder och 30 sekunder i nödcentralerna år 2022. Utfallet för 10-sekundersmålet var 90 procent av de besvarade nödsamtalen, medan utfallet för 30 sekundersmålet var 99 procent. Dessutom förbättrades den genomsnittliga svarshastigheten för nödsamtal med en sekund jämfört med föregående år (2021: 4 sekunder, 2022: 3 sekunder). Det genomsnittliga antalet nödmeddelanden som besvarades per dygn var cirka 8 000, vilket är 400 samtal per dygn fler än under de två föregående åren.

− Nödcentralsverkets operativa personal har åter utfört sina uppgifter väl.   Trots den ökade arbetsbördan har nödcentraloperatörernas verksamhet varit av hög kvalitet och de har kunnat betjäna både de hjälpbehövande och myndigheterna på ett utmärkt sätt, säger planeringschef Tommi Hopearuoho.

Nödcentralerna får fortfarande många samtal som inte hör till nödnumret

Den stora mängden samtal som inte hör till nödnumret är en faktor som ökar belastningen i nödcentraloperatörernas arbete. Statistiken för 2022 visar att samtalen som inte hör till nödcentralerna ökade med 18 procent.

− Mängden anmälningar som inte hör till nödcentralerna verkar ha börjat öka, vilket är förtretligt. Den ökade mängden felaktiga och oavsiktliga uppringningar torde delvis förklaras genom att människorna börjat röra sig mer efter att coronapandemin mattats av. Detta kan till exempel ses som en ökning av mängden förfrågningssamtal av olika slag. Många ringer till nödcentralen också i icke-brådskande ärenden. Vi har aktivt försökt vägleda och ge råd till människor om användningen av olika service- och nödnummer, och det är uppenbart att vi måste fortsätta med denna kommunikation. Nödnumret 112 är endast avsett för akuta nödsituationer där myndigheternas hjälp behövs på platsen, påminner Hopearuoho. 

Hälften av nödmeddelandena leder till uppdrag till andra myndigheter

Även om antalet nödmeddelanden ökade med fem procentenheter jämfört med året innan, var ökningen av antalet uppgifter som förmedlades till andra myndigheter mer måttlig, mindre än en procent. Den relativt sett största ökningen skedde åter en gång inom uppdrag som förmedlades till socialväsendet, som utgjorde 67 000 (2021: 61 000). En betydande ökning skedde också i antalet uppdrag inom den prehospitala akutvården (2021: 829 000 uppdrag, 2022: 861 000 uppdrag).  Till polisen och räddningsväsendet förmedlades något färre uppdrag än året innan. Totalt 51 procent av alla nödmeddelanden resulterade i ett uppdrag som förmedlades till en myndighet.

− Antalet uppdrag till socialväsendet har fortsatt att öka i drygt fem års tid. Detta tyder på att människor är mer medvetna om att brådskande uppdrag som gäller socialväsendet ska anmälas till nödnumret. Å andra sidan är människor också mer benägna att ingripa i olika situationer än tidigare.

Du kan läsa årsredovisningen på finska.