Ansvarsfullhet är en väsentlig del av det dagliga arbetet

Utgivningsdatum 4.5.2022 13.41
Nyhet
På bilden syns nödcentralsoperatörer.

Nödcentralsverket stöder transparensen i den statliga förvaltningens ansvarsarbete genom att publicera sin första ansvarsrapport. Rapporten lyfter fram tre av FN:s mål för en hållbar utveckling, vars uppnående Nödcentralsverket främjar genom sin egen verksamhet.

Till grund för rapporten ligger statskontorets anvisning där ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna rekommenderas utarbeta en ansvarsrapport om sin verksamhet.  Statskontoret utarbetar en sammanfattning av rapporterna på statsnivå som ger intressentgrupperna en helhetsbild av det arbete som utförs i statsförvaltningen för att främja en hållbar utveckling.

Förenta Nationernas verksamhetsprogram, Agenda 2030, och de 17 mål som där ställts upp utgör ramen för Nödcentralsverkets ansvarsrapportering. Bland dessa mål har ämbetsverket valt ut tre som kan påverkas genom organisationens verksamhet: Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar (mål 3), Minska ojämlikheter inom och mellan länder (mål 10) och Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12).

Hälsosamt liv och välmående

Målet hälsa och välmående är nära förknippat med Nödcentralsverkets kärnuppgift att producera nödcentralstjänster på ett högklassigt, pålitligt och jämlikt sätt. Nödcentralsverket spelar en betydande roll som informationsförmedlare såväl i normala förhållanden och störningssituationer som även i undantagsförhållanden.

Genom smidigt och effektivt samarbete med de myndigheter som hör till hjälpkedjan främjar Nödcentralsverket medborgarnas säkerhet och garanterar ett hälsosamt liv och välmående för människor i alla åldrar. Ur synvinkeln för samhällets kristålighet samordnar Nödcentralsverket den brådskande larmmyndighetsverksamheten och sköter prioriteringen av de begränsade resurserna. Nödcentralsverksamheten är därmed en av de viktigaste funktionerna som inverkar direkt på befolkningens trygghetskänsla samt tillit till myndigheter och samhället.

Minska ojämlikheter

Nödcentralsverkets mål är att producera nödcentralstjänster på ett så jämlikt sätt som möjligt oberoende av medborgarskap, etnisk bakgrund, boendeort eller andra personliga egenskaper hos den hjälpbehövande.

Tjänster som är skräddarsydda för särskilda gruppers behov, till exempel möjligheten att skicka en nödmeddelande med textmeddelande, tolktjänst för mer än 30 språk, eCall-larmtjänst, utfärdande av varningsmeddelanden på olika samiska språk, positionsuppgiftsblanketter för turister och andra på nio olika språk, 112 Suomi-appen på finska, svenska och engelska samt en tjänst för teckenspråkstolkning i samarbete med FPA.

Nya jämlikhetsförbättrande sätt att lämna nödmeddelande planeras kontinuerligt. Ett exempel är projektet ”Pan-European Mobile Emergency Apps”-projektet (PEMEA), som organiseras av Europeiska nödnummerorganisationen, vilket gör att europeiska 112-appar fungerar över landsgränserna med hjälp av den genomförda arkitekturen.

Hållbarhet för konsumtions- och produktionsmönster

Begreppet samhällsansvar är nära kopplat till principerna om hållbar utveckling. Nödcentralsverket har därför förbundit sig att under de kommande åren producera nödcentralstjänster allt mer energieffektivt, att fästa uppmärksamhet vid energieffektiviteten i ämbetsverkets verksamhetslokaler och att genomföra upphandlingar genom främjande av hållbara produktionsmetoder samt genom att sträva efter att minska utsläppen som orsakas av resande.

Den första ansvarsrapporten

Ansvarsrapporten som nu har publicerats är Nödcentralsverkets första, varför ingen jämförelse med genomförandet av mål under tidigare år har kunnat göras. Ett utvecklingsbehov som har identifierats hos Nödcentralsverket är att öka behandlingen av ärenden som gäller ansvarsfullhet och hållbar utveckling på så sätt att de är en del av den dagliga agendan i organisationen.

Nödcentralstjänster Personal Strategier