Antalet anställda ökade något

Utgivningsdatum 7.4.2022 11.13
Nyhet
Nödcentral

I slutet av 2021 arbetade totalt 607 personer vid Nödcentralsverket. Av dessa hade 523 fast anställning medan 84 var anställda för viss tid. Det sammanlagda antalet årsverken var 598.

Nödcentralverkets direktör Taito Vainio berättar att ämbetsverket underskred målet som Nödcentralsverket avtalat om med inrikesministeriet med cirka 32 årsverken. Målet är att Nödcentralsverkets personalresurser utgör 630 årsverken. 

– Utbildningsmängderna har ökat och just nu pågår en extra nödcentralsoperatörskurs, vilket betyder att vi sannolikt kommer nära 630 årsverken i början av nästa år. Antalet anställda ökade bara lite under 2021 eftersom antalet nödcentralsoperatörer som utbildas är endast något större än avgången. Totalt 39 personer från operativa personalen sade upp sig, och hela personalens avgångsomsättning var cirka 8 procent. År 2020 var avgångsomsättningen 6,3 procent.

Målet för verksamhetsåret 2021 var att utöka personalresurserna, minska antalet sjukfrånvarodagar och förbättra det allmänna arbetsvälbefinnandet. 

– Personalresurserna och arbetsvälbefinnandet förbättrades lite, men mängden sjukfrånvaron ökade jämfört med år 2020. År 2021 uppgick personalens sjukfrånvaron till 18,2 arbetsdagar per årsverke. År 2020 var motsvarande siffra 16,6, berättar Vainio. 

I arbetet för bättre arbetsvälbefinnande år 2021 betonades särskilt planeringen och genomförandet av åtgärder för att minska på de psykosociala belastningsfaktorerna.

– Åtgärderna med anknytning till den operativa personalens ork i arbetet effektiverades ytterligare. Sådana personalförvaltningsåtgärder var bland annat en effektivisering av rekryteringen och förebyggande av coronapandemin.

Statens personalundersökning VMBaro görs vid Nödcentralsverket vartannat år. Svarsprocenten för enkäten som gjordes 2021 var 82,2 procent, jämfört med 71,3 procent år 2019. 

– Medeltalet för resultaten i VMBaro-undersökningen var 3,25, vilket var högre än medeltalet för år 2019 (3,16). I detta avseende har vi alltså gått i en bättre riktning. Coronapandemin, som fortsatte år 2021, och samhällets beredskapsåtgärder i anslutning till den återspeglades också i nödcentralsverksamheten. Som helhet gjorde bland annat den nätverksbaserade verksamhetsmodellen emellertid det möjligt för oss att hålla nödcentralsverksamheten jämnt på en god nivå under hela året.