Antalet nödmeddelanden sjönk med 6 procent

1.2.2021 9.33
Pressmeddelande
Naispuolinen henkilö istuu ja hänellä on kädessään matkapuhelin, jonka näytöllä on 112 Suomi -sovellus.

Under 2020 behandlades nästan 2,8 miljoner nödmeddelanden vid nödcentralerna. Coronakrisens inverkan på samhället minskade det totala antalet nödmeddelanden.

Förra året behandlades omkring 2 787 000 nödmeddelanden vid nödcentralerna (2 952 000 år 2019). Det totala antalet meddelanden minskade med cirka 6 procent från året innan. Enligt Tommi Hopearuoho, Nödcentralsverkets kvalitetschef, kan det minskade antalet nödmeddelanden förklaras med coronakrisen och dess inverkan på samhället. 

-    Antalet nödmeddelanden minskade särskilt mellan mars och maj samt november och december. För sommaren var antalet nödmeddelanden på samma nivå som under tidigare år. Antalet uppdrag minskade till största delen inom hälso- och sjukvården.

Fler uppdrag för polisen än tidigare

År 2020 ledde 1 446 000 av alla behandlade nödmeddelanden till att uppdraget förmedlades till en behörig myndighet. Antalet förmedlade uppdrag minskade jämfört med året innan (1 454 000).  
-    Det fanns en hel del variation i de förmedlade uppdragen från bransch till bransch. Antalet uppdrag inom akutvården minskade betydligt (20 000 uppdrag), medan antalet uppdrag som utfördes av polisen ökade (12 000 uppdrag). 

Bland nödmeddelandena minskade vissa vardagliga uppdrag, såsom omkullfallanden.

Enligt Hopearuoho framträder vanligtvis samma trender varje år i de uppdrag som nödcentralerna registrerar. Under coronavirusåret framhävdes i uppdragen dock bland annat mer familjevåld och situationer med anknytning till andningssvårigheter än tidigare. Bland nödmeddelandena minskade vissa vardagliga uppdrag, såsom omkullfallanden.

Av de förmedlade uppdragen gick 54 % till akutvården, 36 % till polisen och 6 % till räddningsväsendet. De resterande 4 % förmedlades till socialjouren och andra myndigheter. Branschernas andelar av alla förmedlade uppdrag var desamma som förra året.

Nödcentraloperatörens arbetsbörda fortfarande stor

Av nödmeddelandena besvarades 99 procent inom 30 sekunder (97 % år 2019) och 91 procent inom 10 sekunder (94 % år 2019). Den nätverksanslutna verksamhetsmodellen för Nödcentralsverket gjorde det möjligt att bättre trygga nödcentralsverksamheten än tidigare. 

-    Vi uppnådde våra resultatmål för båda svarstiderna på både ämbetsverks- och verksamhetsställesnivå. Försvagningen av responstidsmålet på 10 sekunder jämfört med tidigare år har främst berott på bristfälliga resurser i vår jourpersonal, eftersom fyllnadsgraden för tjänsterna under året betydligt underskred målet. Resursbristen betonades förra året särskilt i nödcentralerna i Kervo och Åbo.  

Trots att nödmeddelandena minskade är arbetsbördan av nödcentraloperatörerna fortfarande stor. Antalet nödmeddelanden per nödcentraloperatör var under året 6 320 st. Antalet minskade från 2019 (6 630 st.), men var ändå betydligt högre än 2018 (5800 st.).

Felaktiga meddelanden minskade

Det totala antalet felaktiga meddelanden minskade jämfört med året innan. Minskningen kan delvis förklaras med en förändring i dokumenteringsmetoder och effekterna av coronakrisen.

Felaktiga meddelanden gäller i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där personen inte har känt till någon annan hjälpande instans.

– Under 2020 tog nödcentralerna sammanlagt emot cirka 672 000 (865 000) felaktiga meddelanden om ärenden som inte hör till nödcentralerna. Felaktiga meddelanden gäller i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där personen inte har känt till någon annan hjälpande instans. Av de felaktiga meddelandena var 48 000 okynnesmeddelanden, vilket var en minskning från året innan (58 000). Okynnesmeddelanden leder vid behov till en begäran om polisutredning, eftersom varje felaktig kontakt till nödcentralen kan försena en tjänst till någon som verkligen behöver hjälp, säger Hopearuoho.