Nödcentralsverkets bokslut för 2020 har publicerats

Utgivningsdatum 26.2.2021 14.11
Nyhet
Nödcenralsoperatör

Under verksamhetsåret 2020 återspeglades coronaviruspandemin och de anknytande samhälleliga beredskapsåtgärderna också i nödcentralsverksamheten. Antalet besvarade nödmeddelanden visade en minskning i början av pandemin på våren samt i slutet av året.

Totalt sett producerades nödcentralstjänsterna på ett högklassigt sätt, och verksamhetsresultatet förblev på den nivå som resultatmålen kräver. Målet för tiden att besvara nödsamtal uppnåddes både för målet med en svarstid på 10 sekunder och målet med en svarstid på 30 sekunder. Målet med en svarstid på 10 sekunder uppnåddes för 91 procent av alla nödsamtal. 

Det totala antalet nödmeddelanden minskade med 6 procent jämfört med året innan. I fjol tog Nödcentralsverket emot 2 787 000 nödmeddelanden, motsvarande siffra 2019 var 2 951 000.

Personal

För personalresurserna omfattade de centrala målen för verksamhetsåret 2020 att utvidga personalresurserna, minska antalet sjukfrånvarodagar samt förbättra välbefinnandet i arbetet. 

I fråga om personalresurserna var utnyttjandegraden cirka 92,2 procent och utfallet 585,4 årsverken. För resurserna har utnyttjandegraden blivit något högre än den var 2019.  Den stadigvarande personalens avgångsomsättning var 6,3 procent 2020, och 13 procent 2019. Nödcentralsverkets personalresurser är inte i linje med målnivån.

Antalet sjukfrånvarodagar har i fråga om jourpersonalen ökat något jämfört med 2019, men i fråga om den administrativa personalen har antalet minskat. Antalet sjukfrånvarodagar på grund av coronaviruspandemin uppgick till 326 kalenderdagar.

Anslag och verksamhetseffektivitet

Under budgetperioden ökade Nödcentralsverkets verksamhetsanslag med 6,3 procent jämfört med året innan. Av finansieringen användes 8,4 procent mindre än föregående år. Detta beror huvudsakligen på underskidningen i antalet årsverken, kostnaderna för introduktionen av nödcentralsdatasystemet föregående år och andra verksamhetsförändringar som huvudsakligen orsakats av coronaviruspandemin.

Kostnaderna i euro/invånare för nödcentralsverksamheten har minskat med 1,9 procent jämfört med 2019. Nödcentralsverkets kostnader per besvarat nödmeddelande ökade fortfarande, ökningen blev 19,4 procent jämfört med året innan.  Ökningen i kostnaderna berodde på att antalet besvarade nödmeddelanden minskade jämfört med föregående år och att det gamla nödcentralsdatasystemet upprätthölls som ett reservsystem 2020.

Verksamhet

Vid Nödcentralsverket förberedde man sig för organisationsreformen som genomfördes vid årsskiftet samt beredde en ny strategi för 2021–2024. Strategin fastställdes i januari 2021 och grundar sig på målen i inrikesministeriets koncernstrategi, prognoserna för förändringarna i verksamhetsmiljön samt verkets egna utvecklingsmål.

I framtiden grundar sig Nödcentralsverkets verksamhet på att säkerställa högklassiga nödcentralstjänster och i samarbete med myndigheterna som deltar i nödcentralsverksamheten vidareutveckla nödcentralsverksamheten. 
 

Hätäkeskuspalvelut