Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020 tilinpäätös on julkaistu

Julkaisuajankohta 26.2.2021 14.11
Uutinen
Hätäkeskuspäivystäjä työssä

Toimintavuonna 2020 koronapandemia ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet heijastuivat myös hätäkeskustoimintaan. Vastattujen hätäilmoitusten määrissä näkyi laskua pandemian alkuvaiheessa keväällä sekä vuoden lopulla.

Kokonaisuutena hätäkeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus säilyi tulostavoitteiden edellyttämällä tasolla. Hätäpuheluiden vastausnopeustavoite saavutettiin sekä 10 sekunnin että 30 sekunnin aikatavoitteen osalta. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 91 prosentissa puheluista. 

Hätäilmoitusten kokonaismäärä määrä laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensä 2 787 000 hätäilmoitusta, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 2 951 000.

Henkilöstö

Henkilöstövoimavarojen osalta toimintavuonna 2020 keskeisinä tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen. 

Henkilöresurssien käyttöaste oli noin 92,2 % toteuman ollessa 585,4 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöasteprosentti on hieman noussut vuodesta 2019.  Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,3 % vuonna 2020, vuonna 2019 vaihtuvuus oli 13 %. Hätäkeskuslaitoksen henkilöresurssit eivät ole tavoite tason mukaiset.

Sairauspoissaolojen määrä päivystyshenkilöstön kohdalla on hieman lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna, hallintohenkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat sen sijaan vähentyneet. Koronaviruksesta aiheutuneita sairauspoissaoloja oli 326 kalenteripäivää.

Määrärahat ja toiminnan taloudellisuus

Hätäkeskuslaitoksen toimintamäärärahat kasvoivat talousarviokaudella 6,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Rahoituksen käyttö oli 8,4 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä johtuu pääosin henkilötyövuosi vajauksesta, edellisen vuoden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton kustannuksista ja muista pääosin koronapandemian aiheuttamista toiminnan.

Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset euroa/asukas ovat laskeneet 1,9 % vuodesta 2019 Hätäkeskuslaitoksen kustannukset vastattua hätäilmoitusta kohden jatkoivat nousua 19,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.  Kustannusten nousuun vaikutti se, että vastatut hätäilmoitukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna ja vanhan hätäkeskustietojärjestelmän rinnakkainen ylläpito varajärjestelmänä vuoden 2020.

Toiminta

Hätäkeskuslaitoksessa valmisteltiin organisaatiouudistus, joka toteutettiin vuodenvaihteessa sekä valmisteltiin uusi strategia vuosille 2021-2024. Strategia vahvistettiin tammikuussa 2021 ja se pohjautuu sisäministeriön konsernistrategian tavoitteisiin, toimintaympäristön muutosten ennusteisiin sekä viraston omiin kehittämistavoitteisiin.
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan lähtökohtana tulevaisuudessa on laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden turvaaminen ja hätäkeskustoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten kanssa. 
 

Hätäkeskuspalvelut