Tietosuojaseloste - Hätäkeskuslaitoksen ekstranet

17.12.2020

1. Rekisterin nimi

Hätäkeskuslaitoksen ekstranet

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Marjukka Koskela
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies Marja Kiiski
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 213

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota salasanan takana oleva ekstranet-verkkopalvelu, jonka avulla virasto voi jakaa valituille sidosryhmilleen erilaista ei-salassapidettävää materiaalia. Sidosryhmien edustajat voivat olla turvallisuusviranomaisia tai muita yhteistyötahoja sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Sidosryhmän jäsen rekisteriöityy itse palveluun ja Hätäkeskuslaitos pidättää oikeuden päättää, kenelle ekstranet-aineiston lukuoikeus annetaan. Suljetussa ekstranet-palvelussa on mahdollisuus materiaalien vaihtamiseen sidosryhmien kesken. Hätäkeskuslaitos toimii moderaattorina palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään järjestelmässä tilaajan pyynnön ajan. Tiedot kirjataan järjestelmästä tulevasta pyynnöstä ja poistetaan tilaajan pyynnöstä ”Lopeta ekstranet-palvelun käyttö”.

7. Rekisterin tietosisältö

Ekstranet-järjestelmään kerätään ja talletetaan palvelun tilaajan nimi, organisaatio, tehtävä ja sähköpostiosoite.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Ekstranettiin kirjautuva henkilö antaa itse omat tietonsa.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Palveluun rekisteröidytään omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.
Hätäkeskuslaitoksessa ekstranetin henkilötietoja käsittelevät viestintäasiantuntijat ja viestintäpäällikkö. Hätäkeskuslaitoksessa oikeudet tietojärjestelmien käyttöön varmistetaan käyttövaltuushallinnalla ja käsittelyyn oikeutetut kirjautuvat tietojärjestelmiin virkamiehen asiointikortin varmennetta käyttäen.

Tietoja käsitellään vain Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ylläpitämillä palvelimilla.

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tiedot poistuu järjestelmästä viipymättä rekisteröinnin peruuttamisesta. Rekisteröity pystyy peruttamaan suostumuksensa koska tahansa.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut: www.tietosuoja.fi, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700.

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -internetsivustolla sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus).